Vastuullisuus

Yhteiskuntavastuullinen työelämän uudistaja

Eezyn vastuullisuus keskittyy yhteiskuntavastuuseen, joka on osa jokapäiväistä toimintaamme ja liiketoimintamme ytimessä.  

Olemme yksi Suomen suurimmista työllistäjistä ja vastaamme työelämän muuttuviin tarpeisiin tarjoamalla joustavia työntekomahdollisuuksia, työllistymiskoulutuksia, kesätöitä nuorille ja kotoutumista ulkomaalaisille. 

Uudistetun strategiamme myötä määrittelimme yhdeksi vastuullisuuden tavoitteeksemme edistää palveluillamme ja toiminnallamme työelämän onnistumisen avaintekijöitä, joita olemme selvittäneet työelämätutkimuksilla. Käytössämme on valtavasti henkilöstötutkimusdataa, jonka avulla autamme yritys- ja yhteisöasiakkaitamme kasvamaan ja uudistumaan sekä kehittämään johtamistaan ja henkilöstökokemustaan.

Tarjoamme toimihenkilöillemme mahdollisuuden kuntoliikuntaan ja vapaaehtoistyön tekemiseen työajalla.

Keskiössä sosiaalinen vastuu 

Henkilöstöalan yrityksenä vastuullisuustyömme keskiössä ovat sosiaaliset näkökulmat. Sosiaalisen vastuun politiikkaamme ohjaavat seuraavat teemat: 

Vastuullinen työnantaja 

 • Toimimme reilusti työelämässä. 
 • Autamme ihmisiä kiinni työelämään. 
 • Panostamme henkilöstömme ammattitaitoon, työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen.
 • Parannamme työntekijöiden ammatillisia valmiuksia kouluttamalla ja valmentamalla jatkuvasti. 

Vastuullinen toimija yhteiskunnassa 

 • Olemme merkittävä suomalainen työllistäjä. 
 • Pyrimme madaltamaan työllistymisen kynnystä. 
 • Saamme toiminnallamme aikaan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 
 • Teemme ympäristöystävällisiä valintoja. 

Vastuulliset palvelut 

 • Räätälöimme palvelumme asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeisiin. 
 • Opastamme asiakkaitamme ja työntekijöitämme työelämään liittyvissä kysymyksissä. 
 • Autamme yrityksiä strategioissa sekä johtamisen, esimiestyön ja henkilöstökokemuksen kehittämisessä tutkimusdataan perustuen.
 • Käsittelemme kaikkea dataa GDPR-asetusten ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 


Vastuullinen liiketoiminta 

Pörssiyhtiönä noudatamme toiminnassamme osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, Helsingin Pörssin sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita soveltuvia säännöksiä. Lisäksi noudatamme Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodi 2020 -suositusta, jota sovelletaan Helsingin Pörssin listattuihin yhtiöihin. Teemme yhteistyötä ammattiliittojen, julkishallinnon sekä oppilaitosten kanssa. Maksamme veromme ja muut maksut Suomeen. 

Haluamme tehdä osamme myös syrjäytymisen ehkäisyssä. Teemme aktiivista yhteistyötä TE-toimistojen sekä erilaisten työllistämishankkeiden kanssa. Neuvomme ja valmennamme maahanmuuttajia työelämän kysymyksissä ja olemme merkittävä nuorten työllistäjä. Huolehdimme ihmisoikeuksien toteutumisesta ja varmistamme, ettei ihmiskauppaa pääse tapahtumaan liiketoimintamme yhteydessä. 

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työelämä 

Eezylle on tärkeää, että kaikkia ihmisiä kohdellaan työelämässä tasa-arvoisesti sukupuolesta, iästä, syntyperästä, uskonnosta, terveydentilasta, mielipiteistä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta. Syrjiminen henkilöön liittyvien syiden perusteella on myös kielletty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaissa. Meillä on Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa määritetään vastuut ja tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. 

Suunnitelmassa huomioidaan myös työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Haluamme työnantajana tukea työntekijöiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, ja siksi sovellamme esimerkiksi erilaisia työaikajoustoja ja etätyömahdollisuuksia työntekijöiden perheiden tarpeiden mukaan eri elämänvaiheissa. 

Työ ympäristön hyväksi  

Eezyllä on ympäristöohjelma, joka sisältää päivittäisen ympäristötyön tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Otamme toiminnassamme huomioon ympäristöriskit, kehitämme jätteiden lajittelua ja pyrimme vähentämään kaikessa toiminnassamme jätteen määrää. Kehitämme liiketoimintatapojamme jatkuvasti ympäristöystävällisemmiksi ja pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme kaikissa liiketoiminnoissa. 

Hallinnointi ja riskienhallinta

Eezy noudattaa hallinnoinnissaan Suomen osakeyhtiölakia (624/2006), pörssiyhtiöitä koskevia säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Eezyn riskienhallinta on osa konsernin toiminnanohjausjärjestelmää ja näin ollen olennainen osa konsernin johtamisjärjestelmää. Se on olennainen osa Eezyn toiminnan suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta ja raportointimenettelyjä. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinta on systemaattista, ennakoivaa sekä kokonaisvaltaista. Se kattaa koko konsernin toiminnan ja huomioi kaikki riskialueet. Keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti osana liiketoimintaa.

Tietosuoja

Eezyn tietosuoja-asioista vastaavana yhteyshenkilönä toimii lakimies Aino Nylander. Eezyllä on käytössä asianmukaiset tekniset ja hallinnolliset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla Eezyn sisäisen verkon käyttäjätunnuksilla, joiden käytöstä ja ilmaisemisesta jokainen on solminut erityisen käyttäjätunnus- ja salassapitositoumuksen.

Lisätietoa

Eezy Oyj:n tietosuojaselosteet ovat luettavissa osoitteessa: https://www.eezy.fi/tietosuojaselosteet