Etusivu » Sijoittajille » Hallinnointi » Riskienhallinta ja riskit

Riskienhallinta ja riskit

Riskit ja epävarmuustekijät

Konsernin riskit ovat luonteeltaan toimintaympäristöön liittyviä, liiketoiminnallisia tai taloudellisia. Toimintaympäristöön liittyviä riskejä voivat olla muun muassa liiketoiminnan kehitysriskit, markkinariskit tai lainsäädännölliset riskit. Liiketoimintatason riskejä voi olla muun muassa henkilöstöriskit, johtamiseen liittyvät riskit, prosessiriskit, palveluriskit, tietoturvariskit, vahinkoriskit, kasvuun liittyvät riskit tai yhteistyökumppaneihin liittyvät riskit. Taloudellisia riskejä ovat esimerkiksi rahoitusriskit ja luottoriskit.

Yleinen heikko taloudellinen kehitys voi vaikuttaa välillisesti haitallisesti Eezy:n liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Talouden laskusuhdanteissa on mahdollista, että yhtiöt käyttävät vähemmän vuokratyövoimaa ja muita Eezy:n tarjoamia henkilöstöpalveluja. Työmarkkinoiden tulevaisuuden kehitys saattaa vaikuttaa Eezy:n liiketoimintaan. Olennaisia lyhyen aikavälin riskejä ovat myös koventuva kilpailu henkilöstöpalvelu- ja rekrytointimarkkinalla, muutokset lainsäädännössä tai työehtosopimuksissa ja liiketoiminnan kausiluonteisuus.

Eezy ohjaa toimintaansa strategiansa mukaisesti, joten yhtiön liiketoimintaan liittyy riski, mikäli yhtiö ei pysty toteuttamaan strategiaansa menestyksekkäästi. Eezy on toiminnassaan riippuvainen kyvystään löytää, rekrytoida ja hallinnoida riittävää määrää vuokratyöntekijöitä sekä onnistua rekrytointi- suorahaku- ja arviointitoimeksiantojen toteuttamisessa. Yritysostokohteiden löytäminen, yrityskauppojen toteuttaminen ja yritysten integrointi osaksi konsernin toimintaa voi aiheuttaa riskin Eezy:n liiketoiminnalle. Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen liittyy liiketoiminnallisia riskejä. Lisäksi riskejä muodostuu konsernin tietojärjestelmien toimivuudesta, tietosuojan hallinnasta sekä pätevien ja ammattitaitoisten avainhenkilöiden saatavuudesta. Konsernin liiketoimintaan liittyy myös maineriski.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän pääpiirteet

Riskienhallinnan yleiskuvaus

Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa konsernin tavoitteiden saavuttaminen sekä toiminnan häiriötön jatkuvuus. Eezy noudattaa toiminnassaan yhtiön hallituksen hyväksymiä riskienhallinnan periaatteita ja sisäisen tarkastuksen ohjesääntöä. Riskienhallinnan periaatteet pohjautuvat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin.

Eezy:n riskienhallinta on osa konsernin toiminnanohjausjärjestelmää ja näin ollen olennainen osa konsernin johtamisjärjestelmää. Se on olennainen osa Eezy:n toiminnan suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta ja raportointimenettelyjä. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa.

Riskienhallinta on systemaattista, ennakoivaa sekä kokonaisvaltaista. Se kattaa koko konsernin toiminnan ja huomioi kaikki riskialueet. Tämä tarkoittaa sitä, että keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti osana liiketoimintaa.

Toiminnan suunnittelun ja strategiaprosessin yhteydessä tunnistetaan tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit sekä määritellään niiden hallintakeinot. Eezy:n riskienhallinta muodostuu riskienhallinnan tavoitetilasta, riskienhallintaprosessista ja sen toteutuksesta, seurannasta ja raportoinnista. Riskienhallintaa kehitetään jatkuvasti osana Eezy:n toimintaa.

Eezy voi ottaa sellaisia tietoisia riskejä, jotka voidaan hallita ja joiden mahdollisen realisoitumisen vaikutukset ovat kohtuullisia. Riskin ottamisen tulee perustua mahdollisten vaikutusten etukäteiseen tunnistamiseen ja arviointiin, sekä hyötyjen ja haittojen tunnistamiseen ja vertailuun. Riskinotto ei saa vaarantaa konsernin tavoitteiden saavuttamista tai konsernin toiminnan jatkuvuutta lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.

Hallitus vahvistaa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet sekä niihin liittyvät muutokset ja käsittelee yhtiön toimintaan liittyvät merkittävät riskit ja epävarmuustekijät.

Eezy:n toimitusjohtaja, apunaan konsernin johtoryhmä, vastaa riskienhallinnan periaatteiden laatimisesta. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että konsernissa toteutetaan riskienhallintaa systemaattisesti ja asianmukaisesti. Tämän lisäksi toimitusjohtajan tulee varmistaa Eezy:n riskienhallinnan kattavuus ja arvioida sen toteutusta. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle Eezy:n strategisen tason riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteistä hallituksen hyväksymän riskienhallinnan periaatteiden ja riskienhallintaprosessin mukaisesti.

Hallitus käsittelee strategisen tason merkittävimmät riskit, toimenpiteet niiden hallitsemiseksi sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuutta ja toimivuutta. Konsernijohtoryhmä käsittelee eri liiketoimintojen merkittävimmät liiketoimintariskit, toimenpiteet niiden hallitsemiseksi sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuutta ja toimivuutta. Toimitusjohtaja ja kukin johtoryhmän jäsen ja franchise-yrittäjä vastaa oman vastuualueensa operatiivisesta riskienhallinnasta, riskien tunnistamisesta ja hallintakeinojen määrittelystä sekä seurannasta.

Riskienhallinnan koordinoinnista vastaa lakiasiainjohtaja.

Sisäinen valvonta ja tarkastus

Eezy:n sisäisen valvonnan tavoitteena varmistaa se, että Eezy:n päämäärät ja tavoitteet saavutetaan, konsernin resursseja käytetään taloudellisesti ja tehokkaasti, toimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan asianmukaisesti ja että taloudellinen ja muu tieto on luotettavaa sekä oikeaa. Lisäksi sisäisen valvonnan avulla pyritään varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuus toimintaympäristön muuttuessa sekä se, että Eezy:n sisäisiä toimintatapoja, ohjeita ja prosesseja sekä yhtiötä koskevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan. Sisäinen valvonta on olennainen osa Eezy:n hyvää hallinnointitapaa.

Talousraportointiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että julkistettavat osavuosikatsaukset, puolivuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteet ja muu talousinformaatio sekä tilinpäätökset ja vuosikertomukset ovat luotettavia ja että ne on laadittu yhtiön soveltamien laskenta- ja raportointiperiaatteiden mukaisesti. Yhtiön hallitus käsittelee ja hyväksyy työjärjestyksensä mukaisesti osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen sekä vahvistaa konsernin sisäisen valvonnan ja tarkastuksen toimintaperiaatteet sekä valvoo niiden noudattamista.