Etusivu » Sijoittajille » Hallinnointi » Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Eezy noudattaa toiminnassaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (596/2014/EU, ”MAR”), MAR:in nojalla annettuja EU:n komission 2-tason asetuksia ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (”ESMA”) antamia MAR:iin liittyviä standardeja, arvopaperimarkkinalakia, rikoslakia (89/1889, muutoksineen), Nasdaq Helsinki Pörssin sääntöjä ja Nasdaq Helsinki Oy:n Pörssin sisäpiiriohjetta.

Yhtiö ylläpitää luetteloa työntekijöistä ja palveluntarjoajista, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Sisäpiiriluettelo koostuu yhdestä tai useammasta hankekohtaisesta sisäpiiriluettelosta. Yhtiön lakimies toimii sisäpiiriluettelon hoitajana.

Yhtiössä johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on tehtävä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilmoitus heidän omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka koskevat yhtiön osakkeita, vieraan pääoman ehtoisia välineitä, muita rahoitusvälineitä tai niiden johdannaisia.

Johtohenkilöitä, joilla on MAR:n mukaan liiketoimia koskeva ilmoitusvelvollisuus, ovat liikkeeseenlaskijan hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet sekä muut ylemmän tason johtajat, jotka eivät ole edellä mainittujen elinten jäseniä, mutta joilla on säännöllinen pääsy liikkeeseenlaskijaa koskevaan sisäpiiritietoon ja joilla on valtuudet tehdä johdolle kuuluvia päätöksiä, jotka vaikuttavat kyseisen liikkeeseenlaskijan kehitykseen ja liiketoimintanäkymiin. Yhtiössä liiketoimista ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat johtohenkilöt ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Kaupankäynti yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä on aina kiellettyä, kun henkilöllä on yhtiöön tai sen rahoitusvälineisiin liittyvää sisäpiiritietoa riippumatta siitä, onko henkilö merkitty sisäpiiriluetteloon. Sisäpiiriin kuuluva henkilö ei saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä eikä ilmaista sisäpiiritietoa ulkopuoliselle.

Johtohenkilöt eivät myöskään saa tehdä liiketoimia omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana, 30 päivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista, mukaan lukien julkistamispäivä.

Eezy:llä on käytössään internetpohjainen ilmoituskanava, jonka kautta on mahdollista tehdä nimettömänä ilmoitus finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta.

Eezy:n lakiasiainjohtaja toimii sisäpiirivastaavana ja vastaa sisäpiiriasioiden yleisestä järjestämisestä yhtiössä.