Etusivu » Sijoittajille » Yhtiökokous » Yhtiökokous 04/2024

Eezy Oyj:n yhtiökokous 4/2024

Eezy Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2024 päätökset

Eezy Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2024 kello 10.00 alkaen osoitteessa Kasarmikatu 21, Helsinki.

Yhtiökokous hyväksyi kaikki kokouskutsuun sisältyneet ehdotukset.

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2023 vahvistettiin. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2023. Toimielinten palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka hyväksyttiin.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Pajuharju, Kati Hagros, Maria Pajamo, Paul-Petteri Savolainen, Mika Uotila ja Mikko Wirén. Uutena jäsenenä valittiin Tomi Laaksola.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa ja
 • kaikille muille hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa kullekin.

Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta.
Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Niklas Oikian. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

KPMG Oy Ab toimii yhtiön tilintarkastajana osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024 ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

 • Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 • Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
 • Osakkeet hankitaan käyttämällä yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 • Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.
 • Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

 • Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 • Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
 • Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.
 • Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250 000 kappaletta, mikä vastaa noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden vuoksi todetaan, että kyseinen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä alakohdassa 1 mainittuun antivaltuutuksen kokonaismäärään.
 • Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
 • Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut osakeantivaltuutukset.
 • Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen 4/2024 kutsumateriaali

Eezy Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 9.4.2024 kello 10.00 alkaen. Yhtiökokous järjestetään Jura-salissa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 9.30.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 27.2.2024 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 3.4.2024 kello 16.00.

Kutsu Eezy Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2024

Yhtiökokouskutsu

Eezy Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 9.4.2024 kello 10.00 Jura-salissa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 9.30.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Linkki verkkolähetyksen seuraamiseen on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2024 viimeistään 3.4.2024. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Tallenne yhtiökokouksessa esitettävästä toimitusjohtajan katsauksesta lisätään yhtiön internetsivuille https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2024 kokouksen jälkeen.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 • Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2024 viimeistään 15.3.2024.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2024 viimeistään 15.3.2024.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2024 viimeistään 15.3.2024.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 52 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioita muutetaan ja että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa ja
 • kaikille muille hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa kullekin.

Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta.

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 52 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 52 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen Tapio Pajuharju, Paul Savolainen, Mika Uotila, Kati Hagros, Mikko Wirén ja Maria Pajamo sekä uutena jäsenenä Tomi Laaksola.

Jarno Suominen on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallituksen kokoonpanoon otetaan kantaa yhtenä kokonaisuutena.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot sekä heidän riippumattomuusarviointinsa on esitetty yhtiön internetsivuilla https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2024.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Niklas Oikian.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Mikäli KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

 1. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 2. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
 3. Osakkeet hankitaan käyttämällä yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 4. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.
 5. Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

 1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 2. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
 3. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.
 4. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250 000 kappaletta, mikä vastaa noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden vuoksi todetaan, että kyseinen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä alakohdassa 1. mainittuun antivaltuutuksen kokonaismäärään.
 5. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
 6. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut osakeantivaltuutukset.
 7. Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Eezy Oyj:n internetsivuilla https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2024.

Eezy Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, sekä yhtiön toimielinten palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 15.3.2024. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 23.4.2024 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2024 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 27.2.2024 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 3.4.2024 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa: https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2024

Henkilöomistajien tapauksessa sähköinen ilmoittautuminen yhtiön internetsivujen kautta edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Vahva sähköinen tunnistautuminen tapahtuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien tapauksessa sähköinen ilmoittautuminen ei lähtökohtaisesti edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä yhteisö-/yksilöintitunnuksensa. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää kuitenkin valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse osoitteeseen: Eezy Oyj, Aino Nylander, Maistraatinportti 1, 00240 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Eezy Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.4.2024 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta ennen tätä koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2024.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä, ja valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä postitse osoitteeseen Eezy Oyj, Aino Nylander, Maistraatinportti 1, 00240, Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@eezy.fi. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi
-valtuuttamispalvelua. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi -palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuutusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on suomi.fi/valtuudet -sivustolla.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2024 27.2.2024 kello 9.00 – 3.4.2024 kello 16.00 välisenä aikana. Ennakkoäänestyspalvelussa tunnistautuminen tapahtuu henkilöomistajien tapauksessa suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja yhteisöomistajien tapauksessa y-tunnuksella ja arvo-osuustilinumerolla.

Ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa, ja ennakkoäänet otetaan huomioon yhtiökokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus. Äänten huomioiminen edellyttää, että ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan ei ole mahdollista tehdä vastaehdotuksia, äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2024 viimeistään ennakkoäänestysajan alkamisesta 27.2.2024 kello 9.00 lähtien.

5. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Eezy Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.2.2024 yhteensä 25 046 815 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä 15.2.2024

EEZY OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Ilpo Toivonen
Lakiasiainjohtaja
ilpo.toivonen@eezy.fi
puh. +358 (0)40 307 5003

Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen tiedot:

Tomi Laaksola on toiminut Eezyn henkilöstövuokrauksen johtajana vuosina 2019-2021. Laaksola on toiminut myös 9INE Consulting Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2010. Laaksola on Jobio-yhtiöiden perustajaosakas ja toiminut yhtiön liiketoimintajohtajana vuosina 2008–2018. Laaksola on koulutukseltaan kauppatieteiden ylioppilas.

Laaksolan katsotaan olevan riippuvainen yhtiöstä, koska hän on ollut yhtiöön työsuhteessa viimeisen kolmen vuoden aikana.

Osakkeenomistajilta tulleet kysymykset:

Ehdotus hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kuukausipalkkion nostamisesta

Kysymys: Eezy Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 52 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet 9.4.2024 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kuukausipalkkion merkittävää nostamista; ehdotuksen mukaan sekä jäsenten että puheenjohtajan palkkio nousisi 25 %. Mihin korotusesitys perustuu? Miten hallituksen valiokuntien palkkioiden suuruus on määritelty?

Vastaus: Keskeiset perusteet hallituspalkkioiden korotukseen olivat:

 1. palkkiot pysyneet muuttumattomina useita vuosia. Palkkioita on tarkistettu viimeksi vuonna 2020.
 2. hallitustyön vaatima työmäärä on noussut (näkyy esim. kokousten määränä ml. valiokunnat)
 3. palkkioita on tarkasteltu suhteessa työmäärään ja vertailuyhtiöihin, ja todettu uusien ehdotettujen palkkioiden olevan linjassa muun markkinatason kanssa

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson pituudet

Kysymys: Mihin pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksojen pituudet perustuvat?

Vastaus: Alun perin vuoden 2019 marraskuussa suunnitelmana oli se, että VMP-Smile-fuusion jälkeinen vuosi 2020 olisi yhden vuoden pituinen ansaintakausi ja sen jälkeisten ansaintakausien pituudet olisivat kaksi vuotta.

Koronan alkamisen jälkeen suunnitelmaa muokattiin syksyllä 2020 niin, että toinen Koronavuosi 2021 tulisi omaksi ansaintakaudekseen, ja sen jälkeen tulevat ansaintakaudet olisivat kahden vuoden pituisia. Syynä muutokseen oli Koronasta johtuvien valtion merkittävien rajoitustoimien voimakas vaikutus suureen osaan Eezyn liiketoiminnasta.

Korona-epidemian pidentymisen seurauksena liiketoimintaa harjoitettiin poikkeusoloissa vielä vuonna 2021. Tästä syystä syksyllä 2021 ansaintakausiin lisättiin vielä yksi kolmentoista kuukauden kausi vuodelle 2022. Keväällä 2022 Koronan takia tehtyjen uusien sulkutoimien takia kyseistä ansaintakautta pidennettiin keväällä 2022 olemaan voimassa yhteensä kuusitoista kuukautta, eli maalikuuhun 2023 asti.

Keväällä 2023, Koronan väistyttyä, alkoi normaali kahden vuoden mittainen ansaintakausi, joka kattaa vuodet 2023 – 2024.

Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmän enimmäispalkkio

Kysymys: Mikä on toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmän enimmäispalkkion määrä?

Vastaus: Toimitusjohtajan osakepalkkion enimmäismäärä kuluvalla neljännellä ansaintajaksolla on 32.000 osaketta.

Pitkän aikavälin palkitsemisen ansaintajakson pituus

Kysymys: Onko pitkän aikavälin palkitsemisen osalta ansaintajakson pituutta määritelty?

Vastaus: Voimassa olevan osakepalkkiojärjestelmään kuuluu viisi ansaintajaksoa, joista kuluva neljäs ansaintajakso on voimassa 24 kuukautta ja kattaa vuodet 2023–2024. Viimeinen viides ansaintajakso on 24 kuukautta ajalla 1.1.2025 – 31.12.2026. Päätöksiä tämän jälkeen alkavasta osakepalkkiojärjestelmästä ei ole tehty. Ansaintajakson jälkeiselle ajalle ei ole asetettu omistukseen liittyviä ajallisia rajoituksia.

Pitkän aikavälin muuttuvan palkitsemisen ansaintajaksojen vähimmäispituus tai maksimitaso

Kysymys: Onko yhtiön palkitsemispolitiikassa maininta pitkän aikavälin muuttuvan palkitsemisen ansaintajaksojen vähimmäispituudesta tai maksimitasoista? Onko näitä määritelty?

Vastaus: Hallituksen hyväksymässä palkitsemispolitiikassa ei ole mainintaa pitkän aikavälin palkitsemisen ansainta- ja sitouttamisjaksoista. Nämä määritellään kuitenkin hallituksen hyväksymässä pitkän aikavälin palkkiojärjestelmän ehdoissa ja ne perustuvat hallituksen asettamiin pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin ja yhtiön pitkäaikaiseen taloudelliseen menestykseen. Palkitsemispolitiikka mahdollistaa sen, että politiikan perusteella hallitus voi asettaa muuttuvan palkitsemisen perusteella maksetuille osakepalkkioille vähimmäisomistusajan.

Yhtiön voimassa olevassa pitkän aikavälin osakepohjaisessa palkkiojärjestelmässä on määritelty ansaintajaksojen pituudet ja palkitsemisen maksimitasot. Voimassa olevan palkkiojärjestelmän ansaintakausia on selostettu tarkemmin Eezy Oyj:n yhtiökokouksen sivuilla kohdassa osakkeenomistajilta tulleet kysymykset.