Vastuullisuus Eezyllä

Eezy rakentaa kestävämpää työelämää, kaikille

Eezyn missio on olla hyvän työelämän tekijä. Visiomme on tehdä työstä iloinen asia. Vastuullisuus ja vastuullinen työnantajuus ovat erottamaton osa näiden tavoitteiden saavuttamista.

Hyvää työtä, Suomi!

Vastuullisuusohjelmamme Hyvää työtä, Suomi! on jaettu kahteen pääteemaan: Hyvää työtä kaikille ja Hyvinvoivat työyhteisöt. Tavoitteenamme on rakentaa Suomeen kestävämpää työelämää. Kehitämme hyvinvoivempia, yhdenvertaisempia ja monimuotoisempia työyhteisöjä sekä työnteon muotoja.

Suomen laajimpana työelämän asiantuntijatalona meillä on suuri yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sekä oman toimintamme että asiakasyritystemme kautta. Tarjoamme kaikille mahdollisuuksia työllistymiseen ja urasiirtoihin – niin nuorille, eläkeläisille, maahanmuuttajille, kevytyrittäjille, keikkatyöläisille ja vakituisesti työskenteleville. Autamme työllistymisessä ja ehkäisemme syrjäytymistä myös kouluttamalla työelämävalmiuksia esimerkiksi vaikeasti työllistyville, uraa vaihtaville ja maahanmuuttajille.

Vuonna 2023 työllistimme 25 000 palkansaajaa ja kauttamme laskutettiin 47 000 tuntia kevytyrittäjätyötä. Lisäksi viemme vuosittain läpi 900 organisaatioiden kehitysprojektia, analysoimme 200 000 henkilöstötutkimusvastausta ja teemme 3300 henkilöarviota. Maksamme veromme Suomeen ja olemme myös merkittävä eläkemaksujen maksaja. Teemme yhteistyötä ammattiliittojen, julkishallinnon sekä oppilaitosten kanssa.


Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan

 • Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia. Seuraamme säännöllisesti lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia ja mukautamme toimintamme niiden mukaiseksi.
 • Vastuullisuusohjelmamme pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (UN SDG), ja sen laatimisessa on huomioitu myös mm. UN Global Compact -aloite, ILON työelämän perusoikeuksien julistuksen periaatteet sekä YK:n perusoikeuksien määrittelemät ihmisoikeudet. Lisäksi olemme sitoutuneet oikeusministeriön Syrjinnästä vapaa aluekampanjaan.
 • Toimimme aina eettisten ohjeidemme mukaisesti. Edellytämme ohjeiden mukaista toimintaa myös kaikilta työntekijöiltämme, asiakkailtamme, sidosryhmiltämme sekä yhteistyökumppaneiltamme.
 • Rekrytoimme ja työllistämme vastuullisesti ja yhdenvertaisesti.
 • Suojaamme työntekijöidemme turvallisuutta.
 • Käytämme dataa ja tekoälyä vastuullisesti.
 • Huolehdimme ympäristövastuustamme.

Prosessimme kestävän kehityksen tukena

Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti liittyen muun muassa Eettisten ohjeidemme ja Turvallisen tilan periaatteidemme noudattamiseen, tekoälyn ja datan vastuulliseen käyttöön, tietosuojaan ja -turvaan sekä syrjimättömään rekrytointiprosessiin. Huolehdimme työturvallisuudesta sekä siitä, että kaikki työntekijämme saavat tarvittavan perehdytyksen joko meidän tai asiakasyrityksemme toimesta.

Meillä on käytössä EU:n Whistleblower-direktiivin mukainen Whistleblowing-väärinkäyttöepäilysten ilmoituskanava ulkoiseen ja sisäiseen käyttöön. Henkilöstöllämme on mahdollisuus ilmoittaa väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä myös suoraan esihenkilölle, häirintäyhteyshenkilölle tai yhtiön ylimmälle johdolle.

Pörssiyhtiönä noudatamme toiminnassamme EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän Nasdaq Helsinki -markkinapaikan sääntöjä ja muita soveltuvia Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten ohjeita ja määräyksiä, listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita, sisäpiiriohjetta sekä toimialojemme sisäisiä ohjeistuksia (mm. henkilöstöpalvelualaa koskevat ohjeet). Olemme sitoutuneet ja valmistautuneet EU:n kestävän kehityksen (CSRD-direktiivin) mukaiseen raportointiin ja toimintamme kehittämiseen.

Eezyn riskienhallinta on osa konsernin toiminnanohjausjärjestelmää ja näin ollen olennainen osa konsernin johtamisjärjestelmää. Se on olennainen osa Eezyn toiminnan suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta ja raportointimenettelyjä. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinta on systemaattista, ennakoivaa sekä kokonaisvaltaista. Se kattaa koko konsernin toiminnan ja huomioi kaikki riskialueet. Keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti osana liiketoimintaa.


Olemme tutkitusti luotettava kumppani ja työnantaja

Toimintamme vastuullisuutta auditoidaan jatkuvasti, asiakkaiden lisäksi vuonna 2024 alkavan CSRD-raportoinnin yhteydessä. Arvojemme mukaisesti toimintamme tulee perustua tietoon ja jatkuvaan kehitykseen, joten tutkimme säännöllisesti Eezyä myös itse, eri sidosryhmien näkökulmasta. Päättäjille suunnatun Luottamus&Maine-tutkimuksen mukaan Eezyn vahvuuksia ovat erityisesti hallintoon eli läpinäkyvästi ja oikein toimimiseen liitetyt myönteiset mielikuvat (12/2023). Samoin työnantajana Eezyn saama palaute on huippuluokkaa.

Eezyllä työskentely on antoisaa ja inspiroivaa. Työkaverit ovat kuin toinen perhe, ja yhteishenki on vertaansa vailla. Esihenkilöni luottaa kykyihini ja antaa vapauden toteuttaa työtäni parhaaksi katsomallani tavalla. Työtehtävät ovat mielenkiintoisia ja tarjoavat jatkuvasti mahdollisuuksia oppia uutta. Arvostan myös joustavuutta, jonka ansiosta voin sovittaa työn ja yksityiselämän saumattomasti yhteen. Etätyömahdollisuus on erityisen tärkeä, sillä se mahdollistaa työnteon missä tahansa. Työvälineet ovat moderneja ja toimistomme viihtyisä, mikä tekee työpäivistä miellyttäviä. Eezyllä tunnen olevani osa jotakin suurempaa ja merkityksellistä, ja se motivoi minua päivittäin.

Azure AI -tekoälyn koostama työntekijätarina, Eezyn vuoden 2024 PeoplePower-tutkimuksen avointen vastausten (452 kpl) pohjalta

Saimme Henkilöstöala HELAn tutkimuksessa toimialaa paremmat arvosanat työn sisällön odotuksiin, työnhakuun ja urakehitykseen liittyvissä kysymyksissä (05/2024). Tutkimuksen mukaan Eezyn työntekijät ovat myös selvästi innokkaampia suosittelemaan työnantajaansa: 93 % meillä työskentelevistä suosittelee vuokratyötä, kun alan keskimääräinen tulos oli 89 %.

Tutkimme vuosittain myös toimihenkilöorganisaatiomme vahvuuksia, kehitysalueita, ja työkulttuuria. Siqni-työntekijäymmärryskyselyn mukaan 88/100 kokee että on Eezyllä on ”työympäristö, jossa saan olla oma itseni” (02/2023). Ja PeoplePower® -henkilöstötutkimuksen (03/2024) perusteella Eezy koetaan toimihenkilönormia vastuullisempana ja syrjimättömämpänä työnantajana. PeoplePower-tuloksissa Eezyn vahvuuksina korostui mm. lähiesihenkilötyö ja perehdyttäminen. Eezyläisten työhyvinvointia mitataan työtyytyväisyystutkimusten ohella sairauspoissaolomäärillä jonka lisäksi panostamme aktiivisesti ennaltaehkäisevään työterveyteen.


Turvallisen tilan periaatteemme kaikkiin kohtamisiin

 • Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Et voi tietää toisen rajoja kysymättä niistä. Kysy siis ennen kuin esimerkiksi kosket toiseen. Kuuntele ja muuta käytöstäsi, jos joku ilmaisee sinulle, että käytöksesi tekee heidän olonsa epämukavaksi.
 • Kunnioita kaikkia, älä tee oletuksia. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvois-ta, sosioekonomisesta taustasta, toimintakyvystä tai terveydestä. Kunnioita pronomineja ja nimiä. Ole tietoinen omista etuoikeuksistasi.
 • Anna tilaa, kohtaa lempeydellä. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti. Muista, ettet voi koskaan tietää millaisia asioita kohtaamasi henkilö käy läpi tai on kokenut.
 • Kunnioita toisten mielipiteitä, uskomuksia, kokemuksia ja eriäviä näkökantoja. Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi.
 • Ole tietoinen toimintasi vaikutuksista toisiin ihmisiin. Ole tietoinen, että toiminnallasi on vaikutus toisiin ihmisiin hyvistä aikomuk-sistasi huolimatta.
 • Ei kehosyrjintää. Älä kommentoi toisen kehoa. Jätä myös pois kommentit toisten ruoka-annoksista ja syömisestä.
 • Puutu häirintään myös sitä todistaessasi ja kysy häirityksi tulleelta, haluaako hän apua tai tukea. Älä jää vain sivustakatsojaksi.

Eezyn turvallisen tilan periaatteiden pohjana on käytetty oikeusministeriön ylläpitämän yhdenvertaisuus.fi-sivuston sisältöjä ja ne on päivitetty viimeksi 18.4.2024.


Ympäristöjalanjälkemme

ESRS:n mukaisen kaksoisolennaisuusarvioinnin kautta on todettu, että Eezyn ympäristöjalanjälki on verrattain pieni. Olemme kuitenkin sitoutuneet selvittämään oman toimintamme ja arvoketjumme ilmasto- ja ympäristövaikutukset strategiakaudella 2024 – 2028. Tähtäämme Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin ilmastotavoitteisiin oman toimintamme osalta.

Lisäksi teemme jo nyt toimenpiteitä, joilla voimme vähentää oman toimintamme aiheuttamia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi toimistotiloissamme on kattavat kierrätysmahdollisuudet ja henkilöstöä kannustetaan julkisten kulkuvälineiden käyttöön sekä etäkokousten pitoon. Eezyn toiminnan aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa muodostuu arvoketjun päästöistä – tarkemmin työntekijöiden työmatkoista. Tämänkin kategorian osalta vaikutukset on tosin arvioitu melko pieniksi, sillä vain noin 30%:lla Eezyn työntekijöistä on auto käytössään ja noin puolet Eezyllä vuonna 2023 työskennelleistä työntekijöistä asuu Suomen suurimmissa kaupungeissa (Helsinki, Tampere, Turku), joissa julkisen liikenteen saatavuus on hyvä ja oletettu käyttöaste korkea. Toimihenkilöille on myös tarjolla työmatkapyöräetu.


Eettiset ohjeet eezyläisten arjen ohjenuorana

Eezyn eettiset ohjeet linjaavat Eezyn tavat toimia yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja osallistavan työlämän rakentajana.

Kaikille toimihenkilöille järjestettyjen koulutusten lisäksi materiaalit ovat osa uusien työntekijöiden perehdytyspakettia, myös vuokratyöntekijöille.

Eezyn hallitus on vahvistanut eettiset ohjeet 14.2.2024. Niiden sisältöä tarkistetaan tarpeen mukaan.

Voit ladata Eezyn eettiset ohjeet kokonaisuudessaan pdf-tiedostona täältä. Ohjeiden keskeisimpiä sisältöjä on myös esitelty alla.

Yhdenvertainen ja ihmisoikeuksia kunnioittava työelämä

Edistämme toiminnassamme yhdenvertaista, tasa-arvoista ja osallistavaa työelämää. Kohtelemme kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti, ja mahdollistamme yhtäläiset mahdollisuudet työelämässä yksilön ulkonäköön, etniseen ryhmään, syntyperään, uskontoon tai elämänkatsomukseen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja sen ilmaisemiseen, ikään, vammaisuuteen, siviilisäätyyn tai perhetaustaan sekä mihin tahansa lainsäädännön tai määräysten määrittelemään ominaisuuteen katsomatta. Emme hyväksy häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista käytöstä.

Edellytämme näiden eettisten ohjeiden mukaista toimintaa myös kaikilta työntekijöiltämme, asiakkailtamme sidosryhmiltämme sekä yhteistyökumppaneiltamme.

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme ihmisoikeuksia ja toimimme niitä edistäen. Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä, pakkotyötä taikka perusteetonta tai laitonta palkkojen pidättämistä. Alle 15-vuotias on lapsi, ja alaikäisenä pidetään myös tätä vanhempaa nuorta, jos paikallinen lainsäädäntö niin määrittelee. Tiedostamme, että alle 18-vuotiailla työntekijöillä on erityistarpeet, ja otamme ne huomioon toiminnassamme.

Emme salli työtekijöiden vapaata liikkuvuutta rajoittavia toimia. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. henkilöpapereiden, passien tai työlupien ottaminen työnantajan haltuun työsuhteen edellytyksenä. Emme hyväksy ihmiskauppaa, modernia orjuutta, pakkotyötä tai ihmisten muunlaista hyväksikäyttöä. Varmistamme omilla toimillamme, että käyttämämme kotimaiset ja ulkomaalaiset yhteistyökumppanit ovat luotettavia. Selvitämme ulkomailla olevien yhteistyökumppanien taustat ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten noudattamisen erillisellä auditoinnilla ennen kuin aloitamme yhteistyön heidän kanssaan.

Huolehdimme siitä, että työvoiman maahantuonnin prosessimme ovat luotettavia ja asianmukaisia. Sisäisten prosessiemme tulee auttaa ja tukea kauttamme Suomeen tulleiden työntekijöiden kotoutumista, kouluttautumista ja työntekoa.

Asiakkaidemme, yhteistyökumppanienne ja sidosryhmiemme tulee selvittää pyynnöstämme, millä tavalla he valvovat ihmisoikeuksien toteutumista omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan. Mahdollisiin väärinkäytöstilanteisiin puututaan ja niiden korjaavat toimenpiteet on aloitettava yhdessä sovitulla tavalla viipymättä. Mikäli korjaavia toimenpiteitä ei tehdä sovitussa ajassa, päätämme yhteistyön välittömästi.

Turvallinen työympäristö

Työympäristön tulee olla turvallinen, jossa vaalitaan työhyvinvointia, -turvallisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä. Parannamme jatkuvasti meillä tai meidän asiakkaillamme työskentelevien henkilöiden työturvallisuutta. Huolehdimme asiakkaidemme kanssa siitä, että työntekijämme ovat saaneet työtehtävien ja -ympäristön mukaisen riittävän työterveys- ja työturvallisuuskoulutuksen sekä tehtäväkohtaiset työvarusteet. Varmistamme, että asiakasyrityksemme ymmärtävät oman työturvallisuusvastuunsa meidän työntekijöiden osalta.

Teknologian ja tekoälyn vastuullinen käyttö

Hyödynnämme teknologiaa, tekoälyä ja dataa vastuullisesti. Käytämme ja kehitämme tekoälyä ja teknologiaa edistääksemme hyvää, tasa-arvoista, monimuotoista ja osallistavaa työelämää. Olemme avoimia tekoälyn käytössä – varmistamme, että palveluidemme käyttäjillä on mahdollisuus ymmärtää, mitä algoritmit tekevät ja mitä dataa ne käyttävät. Kerromme myös avoimesti, kun palveluissamme on hyödynnetty tekoälyä. Tekoälyä hyödyntävät ratkaisut testataan ja pilotoidaan rajatulla kohderyhmällä huolellisesti ennen tuotantokäyttöä. Järjestelmän kouluttamiseen käytetty data on tiedossa dataan liittyvien vinoumien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi. Tekoäly toimii ihmisen valvonnassa. Tekoäly avustaa rekrytoinnissa, mutta päätöksen tekee aina ihminen. Tekoälyllä varustetut ratkaisut pyritään tuomaan laajasti ja yhdenvertaisesti työntekijöidemme käyttöön työn tehostamiseksi.

Tietosuoja ja tietoturva

Eezylle tietosuoja-asiat ovat äärimmäisen tärkeä osa hyvää hallinnointitapaa ja vastuullisuustyötämme. Eezylle on EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) pohjautuva tietosuoja- ja tietoturvaorganisaatio ja yhtiöllä on käytössään toiminnalliset prosessit asianmukaisen tietosuojan sekä tietoturvan varmistamiseksi. Tietosuojakoulutus on osa perehdytysohjelmaamme ja koulutamme säännöllisin väliajoin toimihenkilöitämme tietosuojakäytänteisiin.

Henkilötietojen suojaaminen

Varmistamme, että henkilötietojen käsittely eli niiden kerääminen, rekisteröinti, vertailu, tallentaminen ja hävittäminen tapahtuvat lainsäädännön, viranomaismääräysten mukaisesti. Kunnioitamme jokaisen oikeutta yksityisyyden suojaan. Suojaamme eezyläisten, työnhakijoiden, kevytyrittäjien, yhteistyökumppaniemme ja muiden sidosryhmien jäsenten henkilötiedot, jotka ovat järjestelmissämme. Varmistamme, että henkilötietoja käsittelevät, tarkastelevat ja käyttävät ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Varmistamme, että henkilötietoja käsittelevät henkilöt noudattavat asianmukaista varovaisuutta näiden tietojen suojaamiseksi. Suunnittelemme henkilötietojen käsittelyn etukäteen. Keräämme henkilörekistereihin ainoastaan käyttötarkoitukseen nähden tarpeellisia tietoja. Varmistamme, että henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty. Koulutamme omaa henkilöstöamme henkilötietojen lainmukaiseen käyttämiseen, jotta henkilötietojen kerääminen, käyttö, säilytys ja rekisteröityjen oikeudet voidaan toteuttaa lain-säädännön vaatimalla tavalla sekä rekrytointiprosessin ja työ- tai asiakassuhteen aikana. Tietoturvaloukkaustilanteissa tutkimme havaitut loukkaustilanteet välittömästi ja ilmoitamme loukkauksesta viipymättä rekisteröidyille ja Tietosuojavaltuutetulle lain edellyttämällä tavalla.

Eezy Oyj:n tietosuojaselosteet ovat luettavissa täällä.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Emme hyväksy, tarjoa tai pyydä vieraanvaraisuutta tai lahjoja, jotka saattavat vaikuttaa omaan tai yhteistyökumppaneidemme päätöksentekoon tai antaa vaikutelman tällaisesta vaikuttamisyrityksestä. Me emme hyväksy tai salli lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Annettujen tai vastaanotettujen lahjojen tai vieraanvaraisuuden on oltava asianmukaisia. Vieraanvaraisuuteen tai lahjaan on aina oltava pätevä liiketoiminnallinen peruste ja niiden arvon tulee olla vähäinen. Vieraanvaraisuus tai lahja ei saa milloinkaan olla lainsäädännön, sen vastaanottajan työnantajan sisäisten ohjeistusten tai yleisesti alalla hyväksyttyjen käytäntöjen vastaista. Annettu lahja tai vieraanvaraisuus ei saa olla toista loukkaava tai moraaliton. Vieraanvaraisuus tai lahja ei saa asettaa vastaanottajaa kiitollisuudenvelkaan tai luoda sellaista vaikutelmaa. Erityistä huomiota ja varovaisuutta on kiinnitettävä tilanteisiin, joissa meneillään on esimerkiksi liiketoimintapäätöksen valmistelu tai valvonta- tai tarkastustehtävän suorittaminen. Emme tee lahjoituksia poliittisille tahoille. Edellytämme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiämme noudattamaan samoja korruption- ja lahjonnanvastaisia määräyksiä ja menettelytapoja kuin itse noudatamme. Väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen on käytössä nk. whistleblowing-kanava.

Kilpailulainsäädännön noudattaminen

Noudatamme kaikessa toiminnassa kilpailulainsäädäntöä, viranomaisen antamia määräyksiä sekä omia sisäisiä ohjeitamme. Emme hyväksy missään tilanteissa lainvastaista kilpailunrajoittamista, kuten hinnoista tai kartellista sopimista, lainvastaista kilpailijatiedon vaihtamista tai määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Ryhdymme viipymättä asian korjaamisen vaatimiin toimenpiteisiin ja olemme tarvittaessa yhteydessä kilpailuviranomaisiin, mikäli tietoomme tulee kiellettyä kilpailunrajoittamista.

Edellytämme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiämme noudattamaan samoja kilpailunrajoituksia koskevia lakeja ja menettelytapoja kuin itse noudatamme. Velvoitamme näitä tahoja myös ilmoittamaan meille oma-aloitteisesti ja välittömästi, mikäli heidän tai heidän taustatahojensa epäillään osallis-tuneen tai katsotaan osallistuneen kiellettyyn kilpailunrajoituksiin.

Eturistiriitatilanteet

Kaikki toimintaamme koskevat päätökset ja toimenpiteet tulee tehdä Eezyn edun mukaisesti. Emme hyväksy tilanteita, joissa tehdyt päätökset ovat tai voisivat olla Eezyn edun vastaisia. Toimimme aina rehellisesti sekä oikeudenmukaisesti. Olemme laatineet erilliset ohjeet lähipiiritilanteisiin. Työntekijöidemme tulee tehdä päätökset siten, ettei heidän henkilökohtainen etunsa vaikuta päätökseen. Tämänmukaisesti henkilön tulee jäävätä itsensä tilanteissa, joka voisi aiheuttaa eturistiriidan tai sellaiselta näyttävän tilanteen työntekijän ja Eezyn välille. Mahdolliset eturistiriitatilanteet tulee ilmoittaa välittömästi joko ilmoituskanavaan tai Eezyn lähipiiriohjeistusten mukaisesti.

Yhdistymisvapauden takaaminen

Kunnioitamme työntekijöidemme lainmukaista oikeutta perustaa ammattiliittoja ja liittyä niihin. Emme syrji ketään tällä perusteella. Ylläpidämme hyviä suhteita työmarkkinajärjestöjen, ammattiliittojen ja työntekijöiden edustajien kanssa. Kannustamme pitämään aktiivista keskusteluyhteyttä työntekijöidemme kanssa, jotta voimme kunnioittaa heidän oikeuksiaan. Edellytämme, että asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja sidosryhmämme edistävät omassa toiminnassaan näitä periaatteita.

Pakotteet ja rahanpesu

Noudatamme omassa toiminnassamme voimassa olevaa pakotelainsäädäntöä. Emme harjoita liiketoimintaa suoraan tai epäsuorasti kenenkään pakotelistalla olevan henkilön tai minkään pakotelistalla olevan muun toimijan kanssa. Lisäksi emme harjoita liiketoimintaa suoraan tai epäsuorasti minkään sellaisen valtion tai alueen kanssa, joka on pakotelistalla. Lopetamme välittömästi kaiken yhteistyön sellaisen tahon kanssa, joka yhteistyön jo alettua asetetaan pakotteiden piiriin.

Noudatamme asiaan kuuluvaa huolellisuutta selvittäessämme asiakkaidemme, yhteistyökumppaniemme ja sidosryhmiemme ja näiden omistajien taustat ja heidän mahdollisen kuulumisensa voimassa olevien pakotteiden piiriin ennen kuin aloitamme liiketoiminnan tai yhteistyön heidän kanssaan. Me teemme yhteistyötä kaikissa liiketoimissamme ainoastaan hyvämaineisten, laillista liiketoimintaa harjoittavien asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa, joiden rahoitus on laillista.

Noudatamme asiaankuuluvaa huolellisuutta asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä valittaessa. Selvittämme käytössä olevilla keinoillamme etukäteen asiakkaidemme, yhteistyökumppaniemme ja sidosryhmiemme ja näiden omistajien taustat ennen kuin aloitamme liiketoiminnan tai yhteistyön heidän kanssaan.

Ilmoitamme toimivaltaisille viranomaisille kaikki perustellut epäilyt rahanpesusta kyseistä asiaa koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Edellytämme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiämme noudattamaan samoja pakotteita ja rahanpesua koskevia määräyksiä ja menettelytapoja kuin itse noudatamme. Velvoitamme näitä tahoja myös ilmoittamaan meille oma-aloitteisesti ja välittömästi, mikäli heidät tai heidän taustatahonsa joutuvat voimassa olevan pakotesäännöstön piiriin.

Liikesalaisuudet

Emme hyväksy liikesalaisuuksien ja muun luottamuksellisen tiedon, kuten liiketoimintatiedon, osaamisen tai immateriaalioikeuksien väärinkäyttöä. Teemme asiaankuuluvan huolellisuuden vaatimia toimia, joilla liikesalaisuuksien ja muun luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö ja julkistaminen voidaan ehkäistä. Teemme oman henkilöstömme, asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa asianmukaiset salassapitosopimukset, joilla turvataan sekä Eezyn että sen asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien liikesalaisuudet. Koulutamme työntekijöitämme, jotta heillä on riittävä ymmärrys ja osaaminen liikesalaisuuksien lailliseen käyttämiseen. Edellytämme asiakkailtamme, yhteistyökumppaneiltamme ja sidosryhmiltämme, että he tekevät vastaavan tasoiset toimenpiteet ja sopimukset omien yhteistyökumppaneidensa kanssa, joilla Eezyn liikesalaisuudet ja luottamuksellinen tieto voidaan turvata.

Sisäpiiritiedon käyttö

Noudatamme kaikkia asiaan soveltuvia lakeja, määräyksiä ja sisäisiä ohjeitamme hoitaessamme asioita, jotka liittyvät Eezyn osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin tai käydessämme kauppaa niillä. Kukaan eezyläinen ei saa käyttää hyväkseen Eezyä tai muita yrityksiä koskevaa sisäpiiritietoa käydessään kauppaa rahoitusinstrumenteilla. Koulutamme mahdolliseen sisäpiiritietoon käsiksi pääsevää henkilöstöamme, jotta voimme ehkäistä sisäpiiritiedon tahattomia tai tahallisia väärinkäyttötilanteita. Pidämme yllä listaa henkilöistä, joilla voi olla pääsy sisäpiiritietoon sekä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaista johdon ja lähipiirin luetteloa. Eezyn toimitusjohtaja, talousjohtaja ja konserniviestintä tiedottavat voimassa olevan lain-säädännön ja Eezyn sisäisten politiikkojen ja ohjeiden mukaisesti asioista, jotka saattavat vaikuttaa yrityksen osakkeen arvoon. Muut henkilöt eivät saa ilmaista näitä asioita.

Väärinkäytösten ilmoittaminen

Kannustamme kaikkia työntekijöitämme, yhteistyökumppaneita avoimeen, rehelliseen ja näiden eettisten ohjeiden mukaiseen toimintaan. Tämän mukaisesti rohkaisemme kaikkia tuomaa esille epäillyt väärinkäytökset joko omalle esihenkilölleen tai muulle henkilölle, jonka tehtäviin asian selvittäminen Eezyn ohjeiden mukaan kuuluu.

Tarvittaessa väärinkäyttöepäilystä voi ilmoittaa anonyymisti Eezyn Väärinkäytösten ilmoituspalveluun (whistleblowing), joka löytyy Eezyn verkkosivuilta ja intranetistä. Kaikki tätä kautta tulevat ilmoitukset käsitellään Eezyn whistleblowing-politiikan mukaisesti.

Emme hyväksy suoria tai epäsuoria negatiivisia seuraamuksia henkilölle, joka ilmoittaa väärinkäytösepäilystä. Puutumme välittömästi tämänlaiseen toimintaan, mikäli sitä esiintyy.

Ohjeiden noudattamisen valvonta

Eezy valvoo, että sen työntekijät, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit toimivat näiden eettisten ohjeiden mukaisesti. Valvontaa tehdään yhtiön sisäisen tarkastuksen ja whistleblowing-kanavan kautta.

Tämän lisäksi Eezy voi pyytää sidosryhmiltään ja yhteistyökumppaneiltaan selvityksiä, mikäli se epäilee näiden eettisten ohjeiden vastaista toimintaa. Tapauskohtaisesti Eezy voi myös päättää auditoida sidosryhmäläisen tai yhteistyökumppanin toimintaa.

Eezyn työntekijän eettisten ohjeiden vastainen toiminta käsitellään Eezyn sisäisten ohjeistusten mukaisesti. Ohjeistusten vastainen toiminta voi johtaa tilanteen vakavuuden mukaan erilaisiin työoikeudellisiin seurauksiin ja jopa työsuhteen päättämiseen irtisanomalla tai purkamalla.

Eezyn sidosryhmäläisen tai yhteistyökumppanin epäilty eettisten ohjeiden vastainen toiminta sel- vitetään ko. tahon kanssa. Mikäli sidosryhmäläi- sen tai yhteistyökumppanin todetaan toimineen näiden ohjeiden vastaisesti, näiden tulee korjata toimintaansa Eezyn kanssa sovitulla tavalla.

Eezy lopettaa yhteistyön sidosryhmäläisen tai yhteistyökumppanin kanssa, joka;

 • Ei noudata yhteisesti sovittua toimintatapaa eettisten ohjeiden vastaisen toiminnan lopettamiseksi;
 • Toimii toistuvasti Eezyn eettisten ohjeiden vastaisesti;
 • On tietoisesti toiminut Eettisten ohjeiden vastaisesti; ja
 • On tietoisesti yrittänyt salata tai salannuteettisten ohjeiden vastaisen toiminnan.