Vastuullisuus Eezyllä

Eezy on vastuullinen työelämän uudistaja

Yhteiskuntavastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaamme. Ehkäisemme syrjäytymistä järjestämällä mm. työllistymiskoulutuksia, kesätöitä nuorille ja kotoutumista ulkomaalaisille. Tutkimme työelämän tarpeita ja autamme yrityksiä uudistumaan ja luomaan kasvua Suomelle. Pidämme huolta henkilöstömme työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Kerromme tällä sivulla miten edistämme vastuullisuutta toiminnassamme.

Sosiaalinen vastuu ja henkilöstöasiat

Eezyn tavoitteena on auttaa työnantajia ja työntekijöitä onnistumaan muuttuvassa työelämässä. Teemme aktiivista yhteistyötä TE-toimistojen sekä erilaisten työllistämishankkeiden kanssa. Neuvomme ja valmennamme maahanmuuttajia työelämän kysymyksissä, tarjoaa kotouttamisen palveluita sekä olemme merkittävä nuorten työllistäjä. Eezyllä on huomattava rooli syrjäytymisen ehkäisyssä. Teemme yhteistyötä ammattiliittojen, julkishallinnon sekä oppilaitosten kanssa. Maksamme veromme Suomeen.

Eezy noudattaa kaikessa toiminnassaan reilun työelämän pelisääntöjä, työehtosopimuksia sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Noudatamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme, jossa pääpaino on rekrytointien, urakehityksen ja palkkauksen tasa-arvoisuuden varmistaminen, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä välittömän ja välillisen syrjinnän estäminen.

Eezyn liiketoiminta, kasvu ja menestys perustuvat osaavaan henkilöstöön kattaen niin konsernin toimihenkilöt kuin vuokratyöntekijät. Henkilöstöpolitiikkamme keskeisiä teemoja ovat työhyvinvointi, työturvallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Eezy valmentaa työntekijöitään ammatillisen kehittymisen mahdollistamiseksi. Henkilöstön osaamisen jatkuvan kehittämisen ohella edistämme työhyvinvointia. Tarjoamme mahdollisuuden liikuntaan työajalla.

Huolehdimme sekä omien toimihenkilöidemme kuin vuokratyöntekijöiden työturvallisuudesta yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Eezyllä on aktiivinen työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on vastata Eezyn omien toimihenkilöiden työturvallisuudesta sekä kehittää vuokratyöntekijöiden työturvallisuutta yhdessä asiakasyritystemme kanssa.

Eezyläisten työhyvinvointia mitataan työtyytyväisyystutkimuksen ohella sairauspoissaolomäärillä. Sairauspoissaolojen seuraaminen ja ennaltaehkäisevä työterveys on sekä henkilöstömme että liiketoimintamme kannalta kriittisen tärkeää.

Työhyvinvoinnin mittauksessa esiin vahva omistautuneisuus ja työnteon sujuvuus

Tutkimme säännöllisesti organisaatiomme vahvuuksia, kehitysalueita, ja työkulttuuria PeoplePower® –henkilöstötutkimuksella. Vastausaktiivisuus on erinomaisella tasolla, noin 90 %. Eezyn henkilöstön omistautuneisuuden taso on selvästi keskimääräistä, suomalaista toimihenkilövaltaista organisaatiota korkeammalla. Sitoutumisindeksi ulkoiseen normiin nähden vahvin.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä korruption ja lahjonnan torjunta

Me kunnioitamme ja noudatamme ihmisoikeuksia. Työntekijöitä tai työnhakijoita ei syrjitä millään perusteella. Ulkomaalaisen työvoiman kohdalla suljetaan pois ihmiskaupan mahdollisuudet sekä tarkastetaan työoikeuden toteutuminen. Minkäänlaista ahdistelua tai työpaikkakiusaamista ei hyväksytä.

Olemme sitoutuneet torjumaan korruptiota kaikissa sen muodoissa, kiristäminen ja lahjonta mukaan luettuina. Palveluksia, lahjoja tai etuja, joiden voitaisiin kohtuudella olettaa vaikuttavan päätöksentekoon yrityksessä, ei tarjota tai vastaanoteta.

Eezyllä on EU:n Whistleblower-direktiivin mukainen Whistleblowing-väärinkäyttöepäilysten ilmoituskanava ulkoiseen ja sisäiseen käyttöön. Henkilöstöllä on mahdollisuus ilmoittaa väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä erillisen Whistleblowing-kanavan kautta tai tekemällä ilmoituksen esihenkilölleen tai yhtiön ylimmälle johdolle. Lue lisää Whistleblowing-kanavasta.

Tietosuoja ja tietoturva Eezyn toiminnassa

Eezylle tietosuoja-asiat ovat äärimmäisen tärkeä osa hyvää hallinnointitapaa ja vastuullisuustyötämme. Eezylle on EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) pohjautuva tietosuoja- ja tietoturvaorganisaatio ja yhtiöllä on käytössään toiminnalliset prosessit asianmukaisen tietosuojan sekä tietoturvan varmistamiseksi.

Tietosuojakoulutus on osa perehdytysohjelmaamme ja koulutamme säännöllisin väliajoin toimihenkilöitämme tietosuojakäytänteisiin.

Eezyn ilmasto- ja ympäristöjalanjälki

Eezyn palveluiden suoran ympäristövaikutuksen on arvioitu olevan merkitykseltään vähäinen liiketoiminnan luonteen takia.

Sisäisessä toiminnassa panostamme ympäristöpolitiikkamme mukaisesti kestävän kehityksen teemoihin laajoilla kierrätysmahdollisuuksilla toimitiloissa sekä painottamalla ekologisia valintoja muun muassa työmatkaohjeistuksessa. Eezyn omien toimihenkilöiden lisäksi ympäristö- ja ilmastovaikutuksia syntyy vuokratyöntekijöiden työmatkustamisesta.