Hallitus

Hallituksen jäsenet

Tapio Pajuharju

s. 1963, KTM
Suomen kansalainen, riippumaton

Hallituksen puheenjohtaja (2019–), (hallituksen jäsen 2017-)

Riippumaton Eezy:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

Harvia Oyj, toimitusjohtaja (2016–)
Oy Hartwall Ab, toimitusjohtaja (2014–2016)
Lumene Oy, toimitusjohtaja (2004–2014)
Huhtamäki-konserni, johtavat tehtävät (1988–2004)

Keskeiset luottamustehtävät

Saunamax Oy (2017–)
Overlandpark Oy (2011–)
Walki Group Oy (2016–)
Harvia Oy (2014–2016)
Halti Oy (2012–2014)
SM–Liiga Oy (2013–2017)

Maria Pajamo

Maria Pajamo

s. 1972, Psykologian maisteri, sertifioitu psykologi
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen (2023-)

Riippumaton Eezy:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

ISS Palvelut Oy:n henkilöstöjohtaja (2021–)
Efima, henkilöstöjohtaja (2020-2021)
Esperi Care, henkilöstöjohtaja (2018-2020)
Fazer Leipomot & Makeiset, henkilöstöjohtaja (2012-2018)
KPMG, henkilöstöjohtaja (2005-2012)

Keskeiset luottamustehtävät

Kiinteistötyönantajat ry., hallituksen jäsen (2022-)
Keskuskauppakamari, Työ, koulutus ja osaaminen -valiokunnan jäsen (2023-)

Paul Savolainen

s. 1976, Datanomi, Yrittäjän ammattitutkinto
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen (2017–)

Riippumaton Eezy:stä

Riippuvainen Eezy:n merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus

Meissa-Capital Oy, toimitusjohtaja (2013–)
SVP-Invest Oy, toimitusjohtaja (2008–)

Keskeiset luottamustehtävät

Meissa-Capital Oy (2013–)
SVP-Invest Oy (2009–)

Mika Uotila

s. 1971, KTM
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen (2017–)

Riippumaton Eezy:stä

Riippuvainen Eezy:n merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus

Sentica Partners Oy, toimitusjohtaja (2010–)
Sentica Partners Oy, sijoitusjohtaja ja osakas (2004–2007)
Sentio Invest Oy, sijoitusjohtaja ja osakas (2002–2004)
Sonera Oy ja Sonera SmartTrust Oy, asiantuntija- ja johtotehtävät (1995–2001)

Keskeiset luottamustehtävät

Eezy Oyj (2017-)
Func Food Finland Oy (2014–)
Solteq Oyj (2015–)
Pihlajalinna Oyj (2014–2016)
Descom Group Oy (2009–2014)
Ammania Oy (2016–)
Orneule Oy (2010–)
Siirisco Oy (2013–)
Arjessa Oy (2013–2014)
Treston Group Oy (2011–2014)

Kati Hagros

s. 1970, DI, VTM
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen (2019–)

Riippumaton Eezy:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

Aalto-yliopisto, digitalisaatio- ja IT-johtaja, 2016–
KONE Oyj, SVP, Digitalization Strategy, Service Business, 2015–2016
KONE Oyj, SVP, Development and CIO, 2010–2015
Nokia Oyj, Vice President, IT, Finland and the UK, 2007–2009
Nokia Oyj, Vice President, Quality, Finland and the UK, 2004–2007
Nokia Mobile Phones, Finland and Asia-Pacific, useita eri tehtäviä, 1997–2004

Keskeiset luottamustehtävät

S-Pankki Oyj, hallituksen jäsen (2023-)
Siili Solutions Oyj, hallituksen jäsen (2016-)
Tokmanni Oyj, hallituksen jäsen (2016-2020)
Nixu Oyj, hallituksen jäsen (2014-2023)

Jarno Suominen

s. 1972, hotelli- ja ravintola-alan esimies
Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen (2019–)
Riippuvainen Eezy:stä. Riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus
NoHo Partners Oyj, varatoimitusjohtaja (2020-), talousjohtaja (2005-2019)
JS-Resta Oy, toimitusjohtaja (2007-)
Osakeyhtiö Hallman, ravintolajohdon eri tehtävät (1997-2004)
 

Keskeiset luottamustehtävät
Smile Henkilöstöpalvelut Oyj (2014-2019)
NoHo Partners Oyj:n useiden tytäryhtiöiden hallitusten jäsen
JS-Resta Oy

Mikko Wirén

s. 1972, lääketieteen lisensiaatti
Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen (2022-)

Pihlajalinna Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Riippumaton Eezy:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus
Perusti Pihlajalinnan 2001, Pihlajalinna-konsernin toimitusjohtaja 2014–2016, Pihlajalinna Terveys Oy, toimitusjohtaja 2005–2016, yleis- ja työterveyslääkäri 2001–2011, Parkano, terveyskeskuslääkäri 2001–2005; MWW Yhtiö Oy, toimitusjohtaja 2004-.

Muut hallituspaikat:
Pihlajalinna Oyj:n hallituksen puheenjohtaja,
LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallituksen varapuheenjohtaja,
Ipanala Oy:n hallituksen jäsen.

Hallituksen toiminta

Hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, erityisesti osakeyhtiölakiin (624/2006) ja arvopaperimarkkinalakiin (2012/746) sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Hallituksen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja yhtiön etua huolehtimalla muun muassa Eezy:n strategisista linjauksista sekä liiketoiminnan ja Eezy:n hallinnon ja toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä: Hallitus käsittelee ja päättää kaikki yhtiön kannalta merkittävimmät yhtiön toimintaa koskevat asiat. Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Eezy:n yhtiöjärjestyksessä ei määritellä hallitukselle muita tehtäviä. Hallituksella on toimivalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muille hallintoelimille.

Hallitus seuraa konsernin operatiivisen toiminnan kehitystä pääsääntöisesti toimitusjohtajan katsausten sekä kuukausiraporttien avulla. Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä siten, että hallituksen tehtävät tulevat hoidetuksi tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkemmin sen tehtävät ja toiminta. Sen mukaan hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa. Lisäksi hallitus mm.

 • suuntaa yhtiön toiminta niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon siihen sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmät,
 • vahvistaa strategian ja vuosibudjetin sekä seuraa näiden toteutumista,
 • hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet,
 • päättää konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan,
 • nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen ja päättää näiden toimisuhteiden ehdot,
 • nimittää toimitusjohtajan suoranaisessa alaisuudessa olevat johtajat toimitusjohtajan ehdotuksesta ja päättää johtoryhmän jäsenten palkkauksen periaatteet,
 • hyväksyy toimitusjohtajan ja muun johdon kannustinjärjestelmät sekä yhtiön noudattamat palkitsemisen periaatteet,
 • vahvistaa yhtiön mahdolliset markkinoiden väärinkäytösasetukseen liittyvät käytännöt ja yhtiön sisäpiiriohjeen, määrää sisäpiiriin kuuluvat pysyvät sisäpiiriläiset ja valvoo sisäpiiriohjeen sekä sisäpiiriä koskevien määräysten noudattamista,
 • vahvistaa konsernin sisäisen valvonnan ja tarkastuksen toimintaperiaatteet sekä valvoo niiden noudattamista,
 • päättää konsernin tiedonantopolitiikasta ja valvoo sen noudattamista sekä hyväksyy konsernin merkittävät tiedotteet,
 • päättää konsernin laina- ja vakuusasioista, rahoituspolitiikasta, rahoitussopimuksista ja merkittävien omaisuuserien ostoista ja myynneistä,
 • käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen,
 • käsittelee ja hyväksyy kaikki yrityskaupat ja –järjestelyt sekä investoinnit, joiden kokonaisarvo ylittää 250.000 euroa sekä muut erityisen merkittävät päätökset,
 • käsittelee kaikki sopimukset ja liiketaloudelliset tapahtumat yhtiön omistajien ja johtoryhmän sekä heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhtiöiden kanssa,
 • hyväksyy yhtiön rakenteelliset muutokset ja vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön toiminnallisen rakenteen sekä organisaation,
 • arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa
 • käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen käsittelyyn tai jotka muutoin kuuluvat hallituksen päätösvaltaan osakeyhtiölain, muiden lakien, yhtiöjärjestyksen tai muiden mahdollisten säännösten perusteella.

Hallitus arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina. Hallituksen itsearviointi on toteutettu tammikuussa 2019.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja lisäksi tarpeen mukaan. Vuosittain pidetään vähintään yksi hallituksen strategiakokous, jossa muun muassa vahvistetaan yhtiön pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Hallitus tapaa tilintarkastajan vähintään yhden kokouksen yhteydessä.

Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokoukseen osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jotka eivät ole hallituksen jäseniä. Lisäksi kokouksiin osallistuu hallituksen kutsuma sihteeri.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallitus pyrkii yksimielisiin päätöksiin, mutta tarvittaessa käsiteltävistä asioita äänestetään. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallituksen tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta (2) jäsenestä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaista yhtiökokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys. Lisäksi vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen erityistä asiantuntemusta.

Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnan keskeiset velvollisuudet ja toimintaperiaatteet hallituksen tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä (4) kertaa vuodessa. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Hallitus nimittää valiokunnan puheenjohtajan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja valmistelee valiokunnan kokousten esityslistan ja päättää sen sisällöstä keskusteltuaan asiasta yhtiön johdon kanssa. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimii talousjohtaja tai muu valiokunnan nimeämä henkilö. Tarkastusvaliokunnan kokousten pöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon ja valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan keskeisistä havainnoista hallitukselle.

Tarkastusvaliokunnan velvollisuuksia ovat työjärjestyksen mukaan:

 • yhtiön taloudellisen ja rahoitustilanteen seuranta;
 • yhtiön tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta;
 • yhtiön taloudellisen raportointiprosessin ja yrityskauppaprosessin valvonta;
 • yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta;
 • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antaman selvityksen käsittely mukaan lukien siihen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvaus;
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta;
 • lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi;
 • tilintarkastusyhteisön oheispalvelujen tarjoamisen arviointi;
 • tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu;
 • yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimien raporttien läpikäynti; sekä
 • lakien ja määräysten noudattamisen arviointi

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Mika Uotila (pj), Kati Hagros ja Jarno Suominen.

Hallituksen henkilöstövaliokunta

Hallitus päätti perustaa henkilöstövaliokunnan, jonka tehtävänä on hallitusta avustavana elimenä valmistella yhtiön toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä yhtiön palkitsemisessa noudatettavat periaatteet. Valiokunnan jäsenet ovat Maria Pajamo (pj), Tapio Pajuharju ja Mikko Wirén.