25.4.2024 Uutiset

Yli 200 000 vastaajan tutkimusraportti: suomalainen henkilöstökokemus heikentynyt

Suomalaisten henkilöstökokemusta mittaava indeksi on kääntynyt laskuun ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen, paljastaa työelämän asiantuntijayhtiö Eezyn 25.4. julkaisema tutkimusraportti. Aineistosta ilmenee muun muassa, että johdon ja henkilöstön välillä on merkittäviä kokemuseroja, vain 17% työvoimasta on omistautuneita ja esihenkilöt ovat erityisen stressaantunut ryhmä. Positiivista kehitystä on puolestaan tapahtunut esimerkiksi lähijohtamisen laadussa.

Eezy Flown tuottama Henkilöstökokemus Suomessa -tutkimusraportti yhdistää vuosittain yli 200 000 vastaajan tulokset satojen Suomessa toimivien organisaatioiden henkilöstötutkimuksista. Pitkän aikavälin trendien tarkasteluissa viitataan yhteensä yli miljoonan vastaajan tuloksiin vuosilta 2013 – 2023.

”Aineistomme paljastaa yllättävän negatiivisen vireen suomalaisten tämän hetkisessä henkilöstökokemuksessa. Ilmiö vaikuttaa sekä yksilön että yritysten tasolla, heikentäen pito- ja vetovoimaa. Omistautunut henkilöstö on tutkitusti avain parempaan asiakaskokemukseen ja tuloksellisuuteen, joten nyt on aika arvioida uudistamisen tarpeet, ja valita keinot kääntää suunta. Ilahduttaviakin tuloksia onneksi oli; esimerkiksi suomalaisessa lähijohtamisessa näkyy positiivista kehitystä inhimillisyyttä ja yksilön huomioimista painottavaan suuntaan”, summaa Eezy Flown tutkimus- & tietojohtaja Johanna Lehmus.

”Organisaatioita johdetaan liian usein siiloissa ja liian vähällä ymmärryksellä, mikä johtaa oireiden korjaamiseen eikä juurisyiden käsittelemiseen. Menestyvät organisaatiot perustavat päätöksensä tietoon, eivät arvailuihin. Tutkimuksen tulokset johdon ja henkilöstön välisestä kuilusta ovat hätkähdyttäviä, mutta tilanne on korjattavissa. Tulevaisuuden menestys vaatii siirtymistä yhä psykologisempaan johtamistapaan. Tunnelmajohtaminen on tärkeää, sillä motivaatio ja lojaliteetti liittyvät vahvasti tunteisiin. Uusien taitojen omaksuminen on välttämätöntä yksilöllisemmän johtamisen toteuttamiseksi, vanhalla työkalupakilla ei enää selviä.” kommentoi Eezy Flown strategiajohtaja Kalle Ruuskanen.

Tutkimusraportin aineisto on kerätty Suomessa toimivilta organisaatioilta pääosin yksityiseltä sektorilta. Eezy Flow toteuttaa PeoplePower® ja Siqni-henkilöstötutkimuksia vuosittain sadoille organisaatioille, useilta kymmeniltä toimialoilta ympäri Suomen. Vuoden 2023 aikana kerätty aineisto on valtaosin peräisin teollisuus-, kauppa-, energia-, ICT-, rahoitus- ja vakuutus- sekä koulutustoimialoilta.

Henkilöstökokemus Suomessa: ilmiöt top 5

Henkilöstökokemusta kokonaisuudessaan kuvaava PeoplePower®-indeksi on noussut vuodesta 2013 vuoteen 2023 mennessä 5 prosenttiyksikköä. Vuonna 2023 suomalaisten henkilöstökokemuksen kehityssuunta kääntyi laskuun, ensimmäistä kertaa pitkän positiivisen trendin jälkeen.

Uusimmista tutkimustuloksista tulee selkeästi esiin johdon ja henkilöstön välinen kuilu. Henkilöstö ei koe tulevansa yhtä hyvin kuulluksi heitä koskevissa päätöksissä kuin aiemmin, luottamus ylimmän johdon kykyyn tehdä oikeita päätöksiä on laskenut ja palkitseminen koetaan aiempaa epäoikeudenmukaisemmaksi. Samalla arvio tulevaisuudennäkymien valoisuudesta on laskenut, huhuja liikkuu organisaatioissa aiempaa enemmän ja sisäinen tiedonkulku ja yhteistyö koetaan haasteellisempana. Tuloksissa on nähtävissä myös merkittäviä näkemyseroja ylimmän johdon ja muun henkilöstön välillä. Suurin osa ylimmästä johdosta (90 %) kokee, ettei byrokratiaa ole liikaa, kun taas muusta henkilöstöstä vain 64 % kokee samoin. Ylimmästä johdosta 91 % kokee, että henkilöstöä kuullaan heitä koskevia päätöksiä tehtäessä, kun taas työntekijöistä positiivisen arvion tälle antaa vain 48 %. Ylimmästä johdosta 93 % arvioi, että henkilöstöä kohdellaan yhtiössä reilusti ja tasapuolisesti, kun taas työntekijöistä vain 57 % kokee samoin.

Täysin omistautuneiden osuus henkilöstöstä vuonna 2023 oli 17 %, kun se kymmenen vuotta sitten oli 12 %. Osuus on siis kasvussa, mutta yhä suhteellisen pieni, kansainvälisessäkin vertailussa. Omistautuneet työntekijät ovat innostuneita, kokevat työn imua, työskentelevät laadukkaammin, ovat valmiita auttamaan muita ja jakavat osaamista omassa yhteisössään. Tämä näkyy luonnollisesti myönteisesti muun muassa asiakaskokemuksessa ja organisaation muutoskyvykkyydessä.

Kaikista henkilöstöryhmistä esihenkilöt kokevat stressiä ja kuormitusta kaikkein eniten. Esihenkilöista 36 % kokee olevansa työssään stressaantuneita ja kuormittuneita. Vertailuksi ylimmästä johdosta vastaava luku on 25 %. Esihenkilöiden henkilöstökokemuksen osa-alueista suurin osa on heikentynyt viimeisen vuoden aikana. Palautetta ei saa entiseen tapaan, tieto ei kulje yhtä hyvin kuin ennen, yhteistyötä ei koeta yhtä sujuvaksi, me-henki on laskenut, palkitseminen koetaan aiempaa epäoikeudenmukaisempana. Samalla lähiesihenkilötyö on osa-alue, joka on 10 vuoden tarkastelussa parantunut eniten. Suomalaiset esihenkilöt antavat paremmin tunnustusta suorituksista ja ovat selvästi aiempaa kiinnostuneempia yksilöistä ja heidän ideoistaan.

Aineistosta ilmenee, että etätyötä tekevien henkilöstökokemuksessa on suurta hajontaa. Yksiselitteistä korrelaatiota etänä työskentelyn ja henkilöstökokemuksen välille ei voida vetää. Tulokset antavat kuitenkin viitteitä siltä, että kokemus johtamisesta on keskimäärin vähän heikompi etänä työskentelevillä.

Lataa koko tutkimusraportti:

Henkilöstökokemus Suomessa 2024

Lisätiedot, haastattelut:

Johanna Lehmus, johtaja, tutkimus & tieto, Eezy Flow
p. 040 501 0844, johanna.lehmus@eezy.fi

Kalle Ruuskanen, strategiajohtaja, Eezy Flow
p. 050 511 9723, kalle.ruuskanen@eezy.fi

Terhi Mikkonen, viestintä- ja vastuullisuusasiantuntija, Eezy Oyj
p. 045 121 2245, terhi.mikkonen@eezy.fi

Uutiset