8.2.2023 Uutiset

Tutkimus: Suomalaisyritysten johdolla vaikeuksia johtaa ja arvioida useita samanaikaisia muutoksia

Markkinoiden myllerrys, inflaatio ja globaalit kriisitilat ovat aiheuttaneet yrityksille jatkuvaa sopeutumis- ja muutostarvetta. Organisaatioissa käydään läpi useita päällekkäisiäkin muutoksia, mutta vain alle viidesosa muutosprojekteista onnistuu saavuttamaan tavoitteensa, selviää Eezy Flow Oy:n tuoreesta tutkimuksesta.  

Eezy Flow Oy tutki loppuvuodesta 2022 suomalaisten yrityspäättäjien ja muutoksesta vastaavien henkilöiden näkemyksiä organisaatioissa tapahtuneista muutoksista. Erityisesti henkilöstön muutosväsymys, ylimmän johdon turhan optimistinen asenne muutosten onnistumiseen sekä systematiikan puuttuminen muutosjohtamisen projekteista nousivat tutkimuksessa esiin.  

– Suomessa ei ole aikaisemmin osattu kaivata muutosjohtamisen osaamista, mutta nyt markkinoiden muuttuessa ja yritysten sopeuttaessa omaa toimintaansa tälle osaamiselle onkin äkillinen tarve, kertoo Eezy Flown johtava muutosjohtamisen konsultti Teppo Kolehmainen

Vaikka muutosten onnistumisella on usein merkittävä vaikutus organisaatioiden toimintaan, muutoshankkeiden tavoiteasetanta ja tulosten mittaaminen näyttää olevan haastavaa. Vajaa viidennes (18 %) vastaajista ei osaa sanoa, kuinka suuri osa viimeaikaisista muutoksista on oikeastaan onnistunut samalla kun saman verran (18 %) ilmoittaa, että enemmän kuin kolme neljästä viimeaikaisista muutosprojekteista on saavuttanut tavoitteensa. 

– Monet muutoksista ovat sidoksissa myös tavallisen veronmaksajan arkeen, kuten hyvinvointialueisiin siirtyminen, yhtiöiden muutosneuvottelut, kustannusten nousun aiheuttamat säästötoimet sekä koronan jälkeinen hybridityömalli. Muutosten onnistumisella on siis merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, Kolehmainen sanoo. 

Tutkimuksen mukaan erityisesti rakenteelliset ja kulttuurilliset muutokset koetaan yrityksissä hankalina. Rakenteellisia muutoksia toteuttaneista organisaatioista vain joka kymmenes kertoo, että suurin osa muutosprojekteista on saavuttanut tavoitteensa.  

Ylin johto optimistinen henkilöstönsä sopeutumiskyvystä, muutosväsymyksen välttämiseen on keinoja 

Tutkimuksen mukaan ylin johto on selkeästi keskijohtoa ja muuta henkilökuntaa optimistisempi oman henkilöstönsä muutoskapasiteetista: lähes kolmannes (29 %) ylimmästä johdosta uskoo, että omalla organisaatiolla on vielä runsaasti kapasiteettia muutoshankkeille, kun vastaava luku keskijohdosta on vain 3 %.   

Muutosten samanaikaisuus ja päällekkäisyys saa ihmiset hämmentymään: aina ei tiedetä, mistä yksi muutos alkaa ja mihin toinen päättyy.  

– Kun organisaatiossa on käynnissä useita päällekkäisiä muutoksia, jotka vaativat ihmisiltä sopeutumista, organisaation muutoskylläisyys kasvaa. Muutoskylläisyys kuvaa tilannetta, jolloin liian monta muutosta on meneillään samaan aikaan. Mikäli tilanne pitkittyy, eivätkä muutokset saavuta niille asetettuja tavoitteita, pahimmassa tapauksessa ihmiset palavat loppuun ja lähtevät organisaatioista, Kolehmainen jatkaa. 

Yli puolet tutkimuksen vastaajista (60 %) arvioi, että oma organisaatio on joko lähellä muutoskylläisyyden pistettä tai saavuttanut sen. Myös muutosväsymys paistaa läpi vastauksista. Lähes kaksi kolmasosaa (64 %) tutkimukseen vastanneista kertoo, että organisaation muutosjohtaminen on koordinoimatonta: se joko puuttuu kokonaan tai hyviä käytäntöjä hyödynnetään vain osassa projekteja.  

– Muutokset eivät maailmasta lopu, ja organisaatiot kohtaavat tulevaisuudessakin monia päällekkäisiä muutoksia. Onnistunut läpivienti voi parantaa jokaisen organisaatiossa työskentelevän työhyvinvointia, kun projektin eteneminen ja roolit ovat kaikille selkeitä. Organisaatiokulttuurin muovaaminen muutosmyönteiseksi nähdään tutkimuksessakin merkittävänä muutoskyvykkyyden lähteenä, Kolehmainen toteaa lopuksi. 

 

Tutkimus:  

  • N=120 vastaajaa (johtamisen tai muutosjohtamisen ammattilaisia Suomessa) 
  • Aineiston keräysaika: 9.11.-4.12.2022  

Lataa koko raportti osoitteesta: https://flow.eezy.fi/wp-content/uploads/2023/02/Muutosjohtaminen-Suomessa-2023-tutkimusraportti.pdf 

 

Lisätietoja ja haastattelut: 

Teppo Kolehmainen 

Johtava muutosjohtamisen konsultti 

045 670 0508 / teppo.kolehmainen@eezy.fi 

Eezy Flow Oy 

 

Marleena Bask 

Viestintä- ja markkinointijohtaja 

050 352 3643 / marleena.bask@eezy.fi  

Eezy Oyj

Uutiset