Etusivu » Sijoittajille » Yhtiökokous » Yhtiökokous 03/2019

Yhtiökokous 03/2019

VMP Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2018 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa tällä sivulla tiivistelmän alla.

Osingonmaksu

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta yhtiön jakokelpoisista varoista. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2019.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Liisa Harjula, Mika Uotila, Joni Aaltonen, Heimo Hakkarainen, Tapio Pajuharju, Paul Savolainen, Kati Hagros ja Timur Kärki toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenille, jotka ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 500 euron kuukausipalkkio, mikäli hän on merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton.

Kaikille hallituksen jäsenille korvataan mahdolliset kohtuulliset matkakulut.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittiin uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala. Tilintarkastajan palkkio maksetaan VMP Oyj:n hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään VMP Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankittavien otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. Osakkeita voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Osakeannit, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista, sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan:

  • Hallituksen puheenjohtaja: Liisa Harjula.
  • Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Joni Aaltonen, jäsenet Mika Uotila ja Liisa Harjula.

Liitteet: