Työnhakija-asiakkaiden tietosuojaseloste

Päivitetty 12.7.2023

På svenska

1 Rekisterinpitäjä

Eezy VMP Oy (jäljempänä ”Eezy”)
y-tunnus: 2514701-7
Lemminkäisenkatu 34, 20520 Turku

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö: tietosuoja@eezy.fi

2 Tietosuojaselosteen kuvaus

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata Eezy VMP Oy:n työnhakijoille mitä henkilötietoja heistä kerätään, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa. Eezy VMP Oy on osa Eezy Oyj konsernia ja tässä selosteessa ”Eezy” viittaa Eezy VMP Oy:öön sekä kaikkiin yhtiöihin, jotka ovat sen suorassa tai välillisessä omistuksessa tai määräysvallassa. Eezy ketjuun kuuluu franchising -yrityksiä, jotka voivat hakuvaiheessa käsitellä henkilötietoja käsittelijän roolissa ja työllistymisen jälkeen rekisterinpitäjänä. Eezyn henkilöstöpalveluiden tarkoituksena on yhdistää työnhakijoita ja työnantajia ja tätä tarkoitusta varten Eezy kerää työnhakijoista heidän työllistymistään ja oikeaa sijoittamistaan palvelevia tietoja. Tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin henkilöihin, jotka ovat käyttäneet Eezyn henkilöstöpalveluita.

3 Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyistä kerätään ja käsitellään seuraavia henkilötietojen kategorioita:

Henkilön perustiedot, esimerkiksi etu- ja sukunimet, yhteystiedot ja kansalaisuus.

Koulutustiedot, esimerkiksi tutkinnot, erityistaidot, osaamiset, kielitaito ym.

Työkokemus, esimerkiksi tiedot, kuten työlupa, työhistoria ja suosittelijat.

Työnhakuun ja työllistymiseen liittyvät tiedot, esimerkiksi työnhaun tilanne, toiveet työpaikkaan liittyen, mahdolliset henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot, valokuva ja käytettävyystiedot, sekä mahdolliseen turvallisuusselvitykseen tarvittavat tiedot, että mahdolliset työnhakuun liittyvät kiinnostuksen kohteet.

Muut työnhakuasiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, esimerkiksi ajokorttitiedot, julkishallinnon palvelutuotantoon liittyvät tiedot, toiminnan kehittämiseen liittyvät asiakaskokemuskyselyiden vastaukset, mahdollinen nimimerkki Eezyn verkkopalveluun (kuten keskustelufoorumille tai live chat palveluun), viestintälupaa koskevat tiedot ja lisäpalvelujen tarjontaan liittyvät tiedot.

Rekisteröidyn edellä yksilöityjen henkilötietokategorioiden tietojen muutostiedot.

4 Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet

Työnhakijaa koskevat henkilötiedot kerätään ja päivitetään ensisijaisesti työnhakijalta itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää esim. eezy.fi -työnhakulomake, asiointipalvelun CV-profiili, asiakaskokemuskyselyt ja muut palautelomakkeet. Työnhakijan suostumuksella henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muualta, kuten rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta, työnhakua tukevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä tai viranomaisilta (esim. Fonecta).

Työnhakijan henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ilman rekisteröidyn suostumusta lainsäädännön sallimissa tilanteissa.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on työnhakuprosessin hoitamisen muodostama oikeutettu etu ja siihen liittyvän sopimuksen täytäntöönpano.

Eezy käsittelee työnhakijan henkilötietoja rekrytointiprosessin ja siihen liittyvien asioiden hoitamiseksi, jolloin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Eezyn tai sen asiakkaan oikeutettujen etujen toteuttaminen. Työnhakija voi halutessaan antaa suostumuksen tietojen säilyttämiselle myös rekrytointia koskevan menettelyn jälkeiselle ajalle. Mikäli työnhakija valitaan, henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on työsopimuksen täytäntöön paneminen ja työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen työnhakijan pyynnöstä.

Henkilötietoja käsitellään lisäksi rekisterinpitäjän työnhakijaviestinnän toteuttamiseksi. Viestintää voidaan kohdistaa työnhakijoihin esimerkiksi sähköisesti, kuten sähköpostitse lähetettävillä uutiskirjeillä. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tiedottaa työnhakijoita rekisterinpitäjän ajankohtaisista asioista sekä tarjota työnhakijoille työnhakuun, työelämään ja erilaisiin työtehtäviin liittyviä etuja ja tietoa. Työnhakijalla on oikeus kieltäytyä työnhakijaviestinnän vastaanottamisesta itselleen parhaiten sopivammalla tavalla:

 • klikkaamalla asiakasviestissä/uutiskirjeessä olevaa lähettämisen kieltolinkkiä
 • tai olemalla yhteydessä omaan EEZY-yhteyshenkilöönsä
 • tai hyödyntämällä asiointipalvelun CV-profiililta löytyvää kielto-oikeutta.

6 Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Työnhakijan suostumuksella voidaan työnhaun kannalta tarpeellisia henkilötietoja luovuttaa sellaiselle työnantaja-asiakkaalle, jonka toimeksiantoon työnhakija on ehdolla. Tarkempi taho käy ilmi joko avoimen paikan ilmoituksesta tai ilmoitetaan rekisteröidylle rekrytointiprosessin aikana. Eezy ohjeistaa asiakkaitaan poistamaan työnhakijoiden henkilötiedot aina, kun ne muuttuvat tarpeettomiksi. Lisäksi työnhakijan henkilötietoja voidaan rekisteröidyn suostumuksella luovuttaa muille Eezy-konsernin yrityksille työllistämistä edistäviin tarkoituksiin.

Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille Eezyn franchise-yrityksille ja muille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja rekisterinpitäjän ohjeistamana. Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanilla ei tällöin ole oikeutta käsitellä henkilötietoja omaan lukuunsa.

Jos työnhakija työllistyy työnhakuprosessin tuloksena, työnhakija tekee työsopimuksen Eezy -konserniyrityksen tai Eezy VMP Oy-franchiseketjuun kuuluvan paikallisyrityksen kanssa. Eezy VMP Oy luovuttaa työtehtävään valitusta työnhakijasta työsuhteen kannalta tarpeelliset henkilötiedot kyseiselle yritykselle. Työnhakijan henkilötietojen luovuttaminen Eezy VMP Oy:lta paikallisyritykselle perustuu työsopimuksen täytäntöön panemiseen ja työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen työnhakijan pyynnöstä

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

7 Henkilötietojen suojaaminen

Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän sisäisen verkon käyttäjätunnuksilla, joiden käytöstä ja ilmaisemisesta jokainen on solminut erityisen käyttäjätunnus- ja salassapitositoumuksen.

8 Henkilötietojen säilytysaika

Työnhakijan henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kuitenkin enintään yhden vuoden ajan työnhaku- tai rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen. Yhden vuoden säilytysaika perustuu työhönottotilanteessa soveltuviin kanneaikoihin, kuten naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaiseen kanneaikaan.

Potentiaalisten työnhakijoiden henkilötietoja säilytetään mahdolliseen yhteydenottoon asti, jolloin henkilö joko siirtyy työnhakijaksi tai tiedot poistetaan. Työnhakijoiden henkilötietoja säilytetään rekrytointiprosessin ajan, jonka jälkeen niiden työnhakijoiden, jotka eivät tulleet valituksi, henkilötietoja säilytetään 1 vuotta siitä, kun valinta on tehty mahdollisten oikeusvaateiden vuoksi. Työnhakijan, joka tulee valituksi Eezyn palvelukseen, tietojen käsittelyä jatketaan työsuhteen perusteella.

9 Työnhakijan oikeudet

Työnhakijalla on rekisteröitynä seuraavat tietosuojalainsäädännön turvaamat oikeudet:

 1. Työnhakijalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista.
 2. Työnhakijalla on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Työnhakijan pyyntö poistaa henkilötiedot rekisterinpitäjän järjestelmästä kesken työnhakuprosessin tarkoittaa samalla työnhakuprosessin keskeyttämistä kyseisen työnhakijan kohdalla.
 3. Työnhakijalla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
 4. Työnhakijalla on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
 5. Työnhakijalla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos työnhakija katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu.

Yllä mainittujen kohtien 1-3 oikeuksien toteuttaminen onnistuu työnhakijan henkilökohtaisten tunnusten avulla eezy.fi -asiointipalvelussa, jonne kirjautumalla on omien tietojen katselu, muokkaaminen, siirtäminen ja poistaminen mahdollista. Mikäli teknisestä virheestä tai jostakin muusta syystä yllä kerrotut toimet eivät ole mahdollisia, niin henkilötietojen korjauspyyntö tulee yksilöidä siten, että henkilötiedoissa oleva virhe voidaan havaita ja korjata helposti Eezyn toimesta.

Vaihtoehtoisesti työnhakija voi osoittaa pyynnöt yllä mainittujen oikeuksiensa käyttämisestä tietosuoja-asioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

10 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan ja verkkosivuillaan osoitteessa https://www.eezy.fi/tietosuoja-ja-kayttoehdot. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee työnhakijoita tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen.


Dataskyddsbeskrivning för arbetssökande

Uppdaterad 3.8.2023

1 Personuppgiftsansvarig

Eezy VMP Oy (nedan ”Eezy”)
FO-nummer: 2514701-7
Lemminkäinengatan 34 20520 Åbo

Kontaktperson i frågor som gäller dataskydd: tietosuoja@eezy.fi

2 Dataskyddsbeskrivning

Syftet med denna dataskyddsbeskrivning är att berätta för Eezy VMP Oy:s arbetssökande vilka personuppgifter som samlas in om dem, för vilka syften uppgifterna används och till vilka parter uppgifterna kan överlåtas. Eezy VMP Oy ingår i koncernen Eezy Oyj och med ”Eezy” avses i denna beskrivning Eezy VMP Oy samt alla bolag som de direkt eller indirekt äger eller i vilka det har beslutanderätt. Eezy-kedjan består av franchising-företag, som i ansökningsskedet kan behandla personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde och efter anställningen som personuppgiftsansvarig. Syftet med Eezys bemanningstjänster är att sammanföra arbetssökande och arbetsgivare och i detta syfte samlar Eezy in uppgifter om de arbetssökande som främjar deras sysselsättning och rätta placering. Dataskyddsbeskrivningen tillämpas på alla personer som har använt Eezys bemanningstjänster.

3 Personuppgifter som behandlas

Följande kategorier av personuppgifter insamlas och behandlas om de registrerade:

Personens grundläggande uppgifter, till exempel för- och efternamn, kontaktuppgifter och nationalitet.

Utbildningsuppgifter, till exempel examina, specialkunskaper, kompetenser, språkkunskaper, mm.

Arbetserfarenhet, till exempel information om arbetstillstånd, arbetshistorik och referenser.

Uppgifter om arbetsansökan och sysselsättning, till exempel arbetsansökans status, önskemål gällande arbetsplats, uppgifter om eventuella person- och lämplighetsbedömningar, fotografi och tillgänglighetsinformation, uppgifter som krävs för en eventuell säkerhetsutredning samt eventuellt vilka arbeten personen är intresserad av.

Övriga uppgifter som gäller skötseln av arbetsansökan, till exempel uppgifter om körkort, uppgifter om serviceproduktion inom offentlig förvaltning, svar på enkäter om kundupplevelse i anslutning till verksamhetens utveckling, eventuell signatur i Eezys nättjänst (till exempel chattforum eller live chatten), uppgifter om kommunikationstillstånd och uppgifter i anslutning tilltillhandahållande av tilläggstjänster.

Uppgifter om ändring av den registrerades ovan specificerade personuppgiftskategorier.

4 Regelmässiga källor för personuppgifter

Personuppgifter som gäller arbetssökande insamlas och uppdateras i första hand från arbetssökandena själva. Personuppgifter insamlas även från olika tjänster som den registrerade använder, till exempel eezy.fi-arbetsansökningsblankett, CV-profil i e-tjänsten, kundupplevelseenkäter och andra responsblanketter. Med den arbetssökandes samtycke kan personuppgifter insamlas och uppdateras även från annat håll, såsom den personuppgiftsansvariges samarbetspartner, företag som erbjuder tjänster som stöd för arbetssökandet eller myndigheter (t.ex. Fonecta).

Den arbetssökandes personuppgifter kan även insamlas och uppdateras utan den registrerades samtycke i situationer då lagstiftningen det tillåter.

5 Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Det berättigade intresse som uppstår vid skötseln av arbetssökningsprocessen och verkställandet av avtal i anslutning till detta utgör den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter.

Eezy behandlar den arbetssökandes personuppgifter för att sköta om arbetssökningsprocessen och frågor i anslutning till denna, varvid förverkligandet av Eezys eller dess kunds berättigade intresse utgör den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter. Den arbetssökande kan, om han eller hon så önskar, ge sitt samtycke till att uppgifterna lagras även för tiden efter förfarandet som gäller rekryteringen. Om den arbetssökande anställs utgör verkställandet av arbetsavtalet eller genomförandet av åtgärder som föregår arbetsavtalet på den arbetssökandes begäran den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter.

Personuppgifterna behandlas dessutom genomföra den personuppgiftsansvariges kommunikation med den arbetssökande. Kommunikationen kan riktas mot de arbetssökande i till exempel elektronisk form, såsom nyhetsbrev via e-post. I detta fall utgör den personuppgiftsansvariges berättigade intresse att informera de arbetssökande om den personuppgiftsansvariges aktuella frågor samt att erbjuda de arbetssökande olika förmåner och information i anslutning till arbetsansökan, arbetslivet och olika arbetsuppgifter den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter. Den arbetssökande har rätt att vägra ta emot kommunikation med den arbetssökande på det sätt som passar honom/henne bäst:

 • genom att klicka på förbudslänken i kundmeddelandet/nyhetsbrevet
 • eller genom att kontakta den egna Eezy-kontaktpersonen
 • eller genom att utnyttja förbudsrätten i e-tjänstens CV-profil.

6 Utlämnande och överlåtande av personuppgifter

Med den arbetssökandes samtycke kan sådana personuppgifter som med tanke på arbetssökandet är nödvändiga överlåtas till en arbetsgivarkund för vilken den arbetssökande börjar utföra olika slags uppdrag. Aktören framgår mer i detalj i antingen en platsannons eller meddelas till den registrerade under rekryteringsprocessen. Eezy ger dina kunder anvisningar om att alltid radera de arbetssökandes personuppgifter när de inte längre behövs. Dessutom kan en arbetssökandes personuppgifter med den registrerades samtycke utlämnas till företag som tillhör Eezy-koncernen i syften som främjar sysselsättning.

Dessutom kan personuppgifter utlämnas till sådana Eezys franchise-företag och andra samarbetspartner som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och enligt den personuppgiftsansvariges anvisningar. Då har den personuppgiftsansvariges samarbetspartner ingen rätt att behandla personuppgifter för sin egen räkning.

Om arbetsansökningsprocessen resulterar i att den arbetssökande får ett arbete ingår den arbetssökande ett arbetsavtal med ett företag i Eezy-koncernen eller ett lokalt företag som ingår i Eezy VMP Oy-franchisekedjan. Eezy VMP Oy överlåter de personuppgifter om den valda arbetssökande som med tanke på anställningsförhållandet är nödvändiga till företaget i fråga. Överlåtandet av den arbetssökandes personuppgifter från Eezy VMP Oy till det lokala företaget grundar sig på verkställandet av arbetsavtalet och genomförandet av de åtgärder som föregår arbetsavtalet på den arbetssökandes begäran.

Uppgifter överförs i regel inte utanför Europeiska unionens medlemsstaters område eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte är nödvändigt för syftena med behandlingen av personuppgifter eller det tekniska genomförandet av behandlingen av uppgifter, varvid kraven i dataskyddslagstiftningen följs vid överföringen av uppgifter.

7 Skydd av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige har tillgång till ändamålsenliga tekniska och administrativa dataskyddsåtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter. Personuppgifter lagras både i elektroniska databaser och material som upprätthålls manuellt. Databaser som behandlas elektroniskt är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska medel som är allmänt godkända inom dataskyddsområdet. Material som upprätthålls och behandlas manuellt ligger i utrymmen dit obehöriga inte äger tillträde.

Endast de separat definierade och specificerade personer, vars uppgifter förutsätter behandling av personuppgifter som lagrats i registret, har tillträde till personuppgifterna. Dessa personer har tillträde till systemet med personliga inloggningsuppgifter till den personuppgiftsansvariges interna nät, och alla har ingått ett särskilt användarnamn- och sekretessavtal om användningen och avslöjandet av inloggningsuppgifter.

8 Tid för lagring av personuppgifter

Den arbetssökandes personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som definieras i denna dataskyddsbeskrivning, emellertid i högst ett år efter att arbetssöknings- eller rekryteringsprocessen har upphört. Lagringstiden på ett år baseras på tiden för väckande av talan under anställningssituationen, såsom tiden för väckande av talan enligt lagen om mäns och kvinnors jämställdhet.

Personuppgifter om potentiella arbetssökande lagras fram till en eventuell kontakt, varvid personen antingen blir arbetssökande eller uppgifterna raderas. Den arbetssökandes personuppgifter lagras under rekryteringsprocessen, varefter personuppgifterna om de arbetssökande som inte blivit valda lagras i ett år från det att valet har gjorts på grund av eventuella rättsliga krav. Behandlingen av personuppgifter om den arbetssökande som blir anställd av Eezy fortsätter baserat på anställningsförhållandet.

9 Den arbetssökandes rättigheter

Som registrerad har den arbetssökande följande rättigheter som tryggas av dataskyddslagstiftningen:

 1. Den arbetssökande har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse av personuppgifter som rör den registrerade.
 2. Den arbetssökande har rätt att begära radering av personuppgifter inom ramen för och enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Den arbetssökandes begäran om radering av personuppgifter från den personuppgiftsansvariges system under arbetssökningsprocessen innebär samtidigt att arbetssökningsprocessen avbryts för den arbetssökande i fråga.
 3. Den arbetssökande har rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat, dvs. att få personuppgifter om sig själv i ett strukturerat och allmänt använt format, och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig inom ramen för och enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.
 4. Den arbetssökande har rätt att begära begränsning av samt invända mot behandling av personuppgifter inom ramen för och enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.
 5. Den arbetssökande har rätt att hos den nationella dataskyddsmyndigheten (i Finland dataskyddsombudet) eller en annan dataskyddsmyndighet i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämna in ett klagomål, om den arbetssökande anser att de lagstadgade rättigheter som gäller behandlingen av hans eller hennes personuppgifter har kränkts.

Tillämpning av ovan nämnda rättigheter i punkterna 1–3 lyckas med hjälp av personliga inloggningsuppgifter i e-tjänsten eezy.fi, där det är möjligt att genom inloggning se, redigera, överföra och radera egna uppgifter. Om ovan nämnda åtgärder inte är möjliga på grund av ett tekniskt fel eller någon annan orsak, ska begäran om rättelse av personuppgifter specificeras så att det är enkelt för Eezy att observera och rätta ett fel i personuppgifterna.
Den arbetssökande kan även sända begäranden som gäller utövandet av sina ovan nämnda rättigheter till den kontaktperson som svarar för dataskyddsärenden.

10 Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Den personuppgiftsansvarige utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela detta i sina tjänster och på sin webbplats på adressen https://www.eezy.fi/tietosuoja-ja-kayttoehdot. Ändringarna kan utgå från en ändring av lagstiftningen. Den personuppgiftsansvarige rekommenderar att de arbetssökande regelbundet och då och då på nytt läser dataskyddsbeskrivningens innehåll.