Etusivu » Sijoittajille » Yhtiökokous » Ylimääräinen yhtiökokous 12/2019

Ylimääräinen yhtiökokous 12/2019

VMP Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.12.2019 klo 9.00 alkaen Jura-salissa, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 8.30.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, keskiviikkona 4.12.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään torstaina 12.12.2019 kello 10:00.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

VMP Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.12.2019 klo 9:00 Jura-salissa, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 8:30.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toiminimen muuttaminen ja yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön toiminimeä ja toimialaa muutettaisiin.

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen aputoiminimi Eezy otettaisiin yhtiön uudeksi toiminimeksi ja että rinnakkaistoiminimiksi rekisteröitäisiin vastaavat nimet ruotsiksi ja englanniksi. Hallitus ehdottaa edelleen, että samalla muutettaisiin yhtiöjärjestyksen kohdat 1 § ja 2 § kuulumaan seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Eezy Oyj ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi englanniksi on Eezy Plc ja ruotsiksi Eezy Abp.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tarjota johtamis- ja rahoituspalveluita henkilöstöpalveluja tarjoavan konsernin yhtiöille ja ketjuyhtiöille. Yhtiö voi lisäksi toimia konsernin tai muun ketjun franchising-antajana sekä omistaa liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita. Yhtiön toimialaan kuuluu myös henkilöstövuokraus, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelut, itsensätyöllistämispalvelut, työnhaun ja yrittäjyyden palvelut, koulutus, konsulttitoiminta ja näihin liittyvien muiden palvelujen myynti. Yhtiön toimintaan kuuluu myös kiinteistöjen, rakennusten ja osakkeiden omistus, hallinta ja vuokraus sekä arvopaperikauppa.

Osakkeenomistajat Noho Partners Oyj, Sentica Buyout V Ky ja Meissa-Capital Oy, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä yli 67 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa yhtiön toiminimen muuttamista.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § koskien arvo-osuusjärjestelmää muutettaisiin poistamalla tarpeeton viittaus ilmoittautumisaikaan, ja 6 § koskien yhtiön edustamista muutettaisiin edustamisoikeuksien selkeyttämiseksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § ja 6 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille edustamisoikeuksia tai prokuraoikeuksia siten, että oikeutetut edustavat yhtiötä yksin tai yhdessä toisen tässä pykälässä tarkoitetun yhtiön edustajan kanssa.

7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat Noho Partners Oyj, Sentica Buyout V Ky ja Meissa-Capital Oy, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä yli 67 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ehdottavat ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita muutetaan.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenille maksettaisiin 1.1.2020 alkaen kuukausipalkkiota seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa; ja
  • Kaikille muille hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa kullekin.

Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksettaisiin kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta.

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti.

8. Kokouksen päättäminen

B. YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAKIRJAT

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.vmpgroup.fi/sijoittajat-yhtiokokous/. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 31.12.2019 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.12.2019 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.12.2019 kello 10.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa:

https://www.eezygroup.fi/sijoittajat-yhtiokokous/  tai
https://vmpgroup.fi ; tai

b) Kirjeitse osoitteeseen: VMP / Yhtiökokous, PL 901, 20101 Turku

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien VMP Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.12.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.12.2019 klo 10.00 mennessä (Suomen aikaa). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen VMP Oyj, Aino Nylander, Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki. Vaihtoehtoisesti kopion valtakirjasta voi toimittaa sähköisesti sähköpostiosoitteeseen yhtiokokous@vmp.fi, minkä lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee esittää kokouspaikalla saapuneeksi ilmoittautumisen yhteydessä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

VMP Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 24 849 375 osaketta ja ääntä. Yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita.

Helsingissä, 20.11.2019
VMP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Hannu Nyman
talousjohtaja
hannu.nyman@vmp.fi
puh. +358 (0)50 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 (0)10 546 7934

Liitteet: