Yhtiökokous 04/2023

Eezy Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2023 päätökset

Eezy Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2023 kello 10.00 alkaen osoitteessa Kasarmikatu 21, Helsinki.

Yhtiökokous hyväksyi kaikki kokouskutsuun sisältyneet ehdotukset.

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2022 vahvistettiin. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2022. Toimielinten palkitsemisraportti hyväksyttiin.

Toimitusjohtajan esitys kokouksessa:
https://eezy.videosync.fi/2023-yhtiokokous

Osinko

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2022 osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelta kahdessa erässä.

 • Osingon ensimmäinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osingot maksetaan 25.4.2023.
 • Osingon toinen erä 0,05 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.10.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osingot maksetaan 26.10.2023.

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Pajuharju, Kati Hagros, Paul-Petteri Savolainen, Jarno Suominen, Mika Uotila ja Mikko Wirén. Uutena jäsenenä valittiin Maria Pajamo.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja
 • kaikille muille hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa kullekin.

Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta.

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

 1. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 2. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
 3. Osakkeet hankitaan käyttämällä yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 4. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.
 5. Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

 1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 2. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
 3. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.
 4. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250 000 kappaletta, mikä vastaa noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden vuoksi todetaan, että kyseinen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä alakohdassa 1 mainittuun antivaltuutuksen kokonaismäärään.
 5. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
 6. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut osakeantivaltuutukset.
 7. Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja


Yhtiökokous 04/2023 kutsumateriaali

Eezy Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.4.2023 kello 10.00 Jura-Salissa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 9.30.

Imoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 16.3.2023 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.4.2023 kello 16.00

Ilmoittautumislinkki:

https://egm.apk.fi/eGM/gm/179767507773_fi


Linkki kokouksen videolähetyksen seuraamiseen:
https://eezy.videosync.fi/2023-yhtiokokous


Kutsu Eezy Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.4.2023

YHTIÖKOKOUSKUTSU 

Eezy Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.4.2023 kello 10.00 Jura-Salissa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 9.30.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2023 viimeistään 6.4.2023. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Tallenne yhtiökokouksessa esitettävästä toimitusjohtajan katsauksesta lisätään yhtiön internetsivuille https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2023 kokouksen jälkeen.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

A . Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 • Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2023.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan yhteensä 0,15 euroa osakkeelta kahdessa erässä.

Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että tämän erän osingot maksetaan 25.4.2023.

Hallitus ehdottaa, että osingon toinen erä 0,05 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.10.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että tämän erän osingot maksetaan 26.10.2023.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2023.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 58 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2022 tekemän päätöksen mukaisina ja että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja
 • kaikille muille hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa kullekin.

Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta.

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 58 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 58 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen Tapio Pajuharju, Paul Savolainen, Mika Uotila, Kati Hagros, Jarno Suominen ja Mikko Wirén sekä uutena jäsenenä Maria Pajamo.

Liisa Harjula ja Timo Mänty ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallituksen kokoonpanoon otetaan kantaa yhtenä kokonaisuutena.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot sekä heidän riippumattomuusarviointinsa on esitetty yhtiön internetsivuilla https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2023.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

2. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

3. Osakkeet hankitaan käyttämällä yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

4. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset. 

5. Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

17.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

2. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.

3. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.

4. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250 000 kappaletta, mikä vastaa noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden vuoksi todetaan, että kyseinen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä alakohdassa 1. mainittuun antivaltuutuksen kokonaismäärään.

5. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

6. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut osakeantivaltuutukset.

7. Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien. 

18.Kokouksen päättäminen 

B.Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Eezy Oyj:n internetsivuilla https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2023.

Eezy Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, sekä yhtiön toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 27.4.2023 alkaen.

C.Ohjeita kokoukseen osallistujille 

1.Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2023 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 16.3.2023 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.4.2023 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa: https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2023

Henkilöomistajien tapauksessa sähköinen ilmoittautuminen yhtiön internetsivujen kautta edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Vahva sähköinen tunnistautuminen tapahtuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien tapauksessa sähköinen ilmoittautuminen ei lähtökohtaisesti edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä yhteisö-/yksilöintitunnuksensa. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää kuitenkin valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse osoitteeseen: Eezy Oyj, Aino Nylander, Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Eezy Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2.Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.4.2023 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta ennen tätä koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2023.

3.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä, ja valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä postitse osoitteeseen Eezy Oyj, Aino Nylander, Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@eezy.fi. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi
-valtuuttamispalvelua. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi -palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuutusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on suomi.fi/valtuudet -sivustolla.

4.Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2023 16.3.2023 kello 9.00 – 6.4.2023 kello 16.00 välisenä aikana. Ennakkoäänestyspalvelussa tunnistautuminen tapahtuu henkilöomistajien tapauksessa suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja yhteisöomistajien tapauksessa y-tunnuksella ja arvo-osuustilinumerolla.

Ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa ja ennakkoäänet otetaan huomioon yhtiökokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus. Äänten huomioiminen edellyttää, että ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan ei ole mahdollista tehdä vastaehdotuksia, äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://eezy.fi/yhtiokokous-04-2023 viimeistään ennakkoäänestysajan alkamisesta 16.3.2023 kello 9.00 lähtien.

5.Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Eezy Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.3.2023 yhteensä 25 046 815 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä 14.3.2023

EEZY OYJ 

Hallitus

Liitteet:

Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen tiedot:

Maria Pajamo

s. 1972, Psykologian maisteri, sertifioitu psykologi

ISS Palvelut Oy:n henkilöstöjohtaja

Keskeinen työkokemus:  henkilöstöjohtaja eri yrityksissä:  ISS Palvelut 2021- , Efima 2020-2021, Esperi Care 2018-2020, Fazer Leipomot & Makeiset 2012-2018, KPMG 2005-2012.

Keskeiset muut samanaikaiset luottamustehtävät:
Kiinteistötyönantajat ry., hallituksen jäsen,
Keskuskauppakamari, Työ, koulutus ja osaaminen -valiokunnan jäsen