EEZY Henkilöstöpalvelut Oy – Työntekijöiden tietosuojaseloste

Päivitetty 11.2.2022

På svenska

1 Rekisterinpitäjä

Eezy Henkilöstöpalvelut Oy (jäljempänä ”EEZY”)
y-tunnus: 2632054-7
Satakunnankatu 24 A, 33210 Tampere
+358 3 31229200

Sähköposti: tietosuoja@eezy.fi

2 Tietosuojaselosteen kuvaus

Tässä yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) 13 ja 14 artiklojen ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisessa tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten rekisterinpitäjä käsittelee rekisterinpitäjään työsuhteessa olevien työntekijöiden henkilötietoja.

3 Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyistä kerätään ja käsitellään seuraavia henkilötietojen kategorioita:

 • Rekisteröidyn yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, kansalaisuus, sukupuoli, pankkiyhteystiedot, lähiomaisen yhteystiedot hätätilanteita varten sekä muut rekisteröidyn tunnistamisen kannalta tarpeelliset tiedot (esim. kopio henkilöllisyystodistuksesta)
 • Rekisteröidyn työsuhteeseen liittyvät tiedot, kuten
  • työhakemus ja työnhakuprosessiin liittyvät muut tiedot (muun muassa koulutus- ja tutkintotiedot, työ- ja ammattikokemus, pätevyystiedot ja soveltuvuusarviointien tiedot)
  • työsopimus ja muut mahdolliset työsuhteeseen liittyvät sitoumukset ja sopimukset
  • työtehtävien sisältöä koskevat tiedot, kuten nimike
  • työtehtävissä kehittymistä koskevat tiedot (muun muassa kouluttautumiseen liittyvät tiedot)
  • työtehtävissä suoriutumista koskevat tiedot (muun muassa pätevyystiedot ja kielitaito)
  • valokuva
  • työsuhteen perusteella maksettaviin korvauksiin liittyvät tiedot (muun muassa rahapalkka, luontoisedut tai muut palkitsemistavat ja niihin liittyvät tiedot, verotustiedot ja työnantajamaksuihin liittyvät tiedot, matkalaskut ja kilometrikorvaukset)
  • työsuhteeseen liittyvät työnantajan vastuita koskevat tiedot (muun muassa rekisteröidyn vakuuttamiseen liittyvät tiedot)
  • työterveyshuoltoon liittyvät tiedot, kuten työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot, jos tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta ja tietojen käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien selvittämiseksi taikka sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy, taikka jos työntekijä nimenomaisesti haluaa selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilaa koskevien tietojen perusteella
  • ammattiyhdistykseen liittyvät tiedot, kuten kuuluminen ammattiliittoon, jos tiedot on kerätty työntekijän suostumuksella ja tietojen käsittely on tarpeen esim. ammattiyhdistyksen jäsenmaksutilitysten suosittamiseksi
  • työajan seurantaan ja poissaoloihin liittyvät tiedot (mm. kulunhallintajärjestelmästä saatavat tiedot, sairauspoissaolot, vuosilomat ja muut vapaat tai sovitut poissaolot)
  • työntekovälineisiin liittyvät tiedot (mm. henkilölle osoitettuihin tietokoneisiin ja muihin mobiileihin päätelaitteisiin sekä niiden käyttöön liittyvät tiedot, henkilön sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot sekä kulkukortteihin ja avaimiin liittyvät tiedot)
  • työtehtäviin liittyvien käyttöoikeuksien tiedot sekä niiden käyttäjätunnukset ja salasanat
  • työsuhteen päättymiseen liittyvät tiedot (kuten sopimus työsuhteen päättymisestä, työtodistus ja eläkkeelle jäämiseen liittyvät tiedot)
 • Rekisteröidyn edellä yksilöityjen henkilötietokategorioiden tietojen muutostiedot.

4 Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet

Työntekijöitä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään ensisijaisesti työntekijöiltä itseltään. Henkilötietoja kerätään myös työntekijän työsuhteen ja työnantaja velvoitteiden hoitamiseksi käytetyistä tietojärjestelmistä, kuten hr-ohjelmistojen tuottamasta tiedosta.

Rekisteröidyn suostumuksella rekisterinpitäjä voi kerätä henkilötietoja myös muualta. Suostumusta ei tarvita, jos rekisterinpitäjä hankkii henkilöluottotietoja tai rikosrekisteritietoja henkilön luotettavuuden selvittämiseksi. Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilölle etukäteen tällaisten häntä koskevien tietojen hankkimisesta luotettavuuden selvittämistä varten.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja työntekijän työsuhteen hoitamiseen liittyvien tehtävien ja velvoitteiden hoitamiseksi, kuten työajan ja poissaolojen seurantaan, palkkahallintoon, kulunvalvontaan sekä työsuhteen alkamiseen, hoitamiseen, kehittämiseen ja päättymiseen liittyviin toimenpiteisiin. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun. Henkilötietoja voidaan käsitellä edellä mainituissa tarkoituksissa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Henkilötietoja käsitellään lisäksi rekisterinpitäjän asiakasviestinnän toteuttamiseksi. Asiakasviestintää voidaan kohdistaa rekisteröityihin myös sähköisen viestintävälineen avulla, kuten sähköpostitse lähetettävillä uutiskirjeillä. Työntekijän antamia henkilötietoja voidaan käyttää myös erilaisiin työtehtäviin ja työelämään yleisesti liittyvien etujen tarjoamiseksi työntekijöille sähköisen viestintävälineen avulla sekä työntekijän profilointiin, mikäli työntekijä ei ole kieltänyt profilointia. Sinulla on oikeus muuttaa tietojesi keräämiseen liittyviä asetuksia eezy.fi -asiointipalvelussa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän ja työntekijän työsuhteen perusteella syntynyt oikeutettu etu sekä rekisterinpitäjän työnantajavelvoitteiden hoitamiseen liittyvä lainsäädäntö, kuten vero-, ulosotto- ja tilastolainsäädäntö. Erityisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus.

6 Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla tai rekisteröidyn suostumuksella viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten verottajalle ja KELA:lle sekä muille tahoille, jotka liittyvät työsuhdetta koskevien asioiden hoitamiseen, kuten eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöille, ammattiliitoille ja työterveyshuoltopalveluita tarjoavalle taholle.

Rekisteröidyn suostumuksella voidaan työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja luovuttaa sellaiselle rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille mm. asiakasyritys, jolle työntekijä ryhtyy tekemään erilaisia toimeksiantoja rekisterinpitäjän lukuun.
Rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen sellaisia verkkopalveluita, jotka edellyttävät nimimerkin luomista (kuten keskustelufoorumit), näkyy rekisteröidyn valitsema nimimerkki, joka voi rekisteröidyn valinnan mukaan olla myös hänen nimensä, näissä verkkopalveluissa.

Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille rekisteröidyn yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja rekisterinpitäjän ohjeistamana. Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanilla ei tällöin ole oikeutta käsitellä henkilötietoja omaan lukuunsa.

Lisäksi työnhakijan henkilötietoja voidaan rekisteröidyn suostumuksella luovuttaa Eezy konsernin yrityksille työllistämistä edistäviin tarkoituksiin.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

7 Henkilötietojen suojaaminen

Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän sisäisen verkon käyttäjätunnuksilla, joiden käytöstä ja ilmaisemisesta jokainen on solminut erityisen käyttäjätunnus- ja salassapitositoumuksen.

8 Henkilötietojen säilytysaika

Työntekijän henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kuitenkin enintään kymmenen vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Kymmenen vuoden säilytysaika perustuu työhönottotilanteessa soveltuviin kanneaikoihin, kuten työsopimuslain asettamaan velvoitteeseen antaa työtodistus.

9 Työntekijän oikeudet

Työntekijällä on rekisteröitynä seuraavat tietosuojalainsäädännön turvaamat oikeudet:

 1. Työntekijällä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Henkilötietojen korjauspyyntö tulee yksilöidä siten, että henkilötiedoissa oleva virhe voidaan havaita ja korjata helposti.
 2. Työntekijällä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
 3. Työntekijällä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
 4. Työntekijällä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
 5. Työntekijällä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos työntekijä katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu.

Yllä mainittujen kohtien 1-3 oikeuksien toteuttaminen onnistuu työntekijän työnhakuun liittyvien tietojen osalta sekä osittain työntekoon liittyvien tietojen osalta (esim. palkkalaskelmat ja sähköisesti allekirjoitetut työsopimukset) henkilökohtaisten tunnusten avulla eezy.fi -asiointipalvelussa, jonne kirjautumalla on omien tietojen katselu, muokkaaminen, tallentaminen ja siirtäminen mahdollista. Mikäli teknisestä virheestä tai jostakin muusta syystä yllä kerrotut toimet eivät ole mahdollisia, niin henkilötietojen korjauspyyntö tulee yksilöidä siten, että henkilötiedoissa oleva virhe voidaan havaita ja korjata helposti EEZY:n toimesta.

Työntekijä voi osoittaa pyynnöt yllä mainittujen oikeuksiensa käyttämisestä tietosuoja-asioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

10 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan ja verkkosivuillaan osoitteessa https://www.eezy.fi/tietosuoja-ja-kayttoehdot. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee työntekijöitä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen.


Dataskyddsbeskrivning för arbetstagare

Uppdaterad 11.2.2022

1 Personuppgiftsansvarig

Eezy VMP Oy (nedan ”EEZY”)
FO-nummer: 2514701-7
Lemminkäisenkatu 34, PL 901
12101 Turku
Telefon: 040 307 5000
E-post: tietosuoja@eezy.fi

2 Beskrivning av dataskyddsbeskrivningen

Denna dataskyddsbeskrivning som följer 13 och 14 artikel i den allmänna dataskyddsförordningen (679/2016/EU) och dataskyddslagen (1050/2018) handlar om hur den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter för arbetstagare som har ett anställningsförhållande med den personuppgiftsansvarige.

3 Personuppgifter som behandlas

Följande kategorier av personuppgifter insamlas och behandlas om de registrerade:

 • Den registrerades identifierings- och kontaktuppgifter såsom namn, personbeteckning, adress, telefonnummer, e-post, medborgarskap, kön, bankuppgifter, kontaktuppgifter till en nära anhörig för nödsituationer samt andra uppgifter som är nödvändiga för identifiering av den registrerade (t.ex. en kopia av identitetshandling)
 • Uppgifter som gäller den registrerades anställningsförhållande såsom
  • andra uppgifter som gäller arbetsansökan och jobbsökningsprocessen (bland annat uppgifter om utbildning och examen, arbets- och yrkeserfarenhet, behörighetsuppgifter och uppgifter om bedömningar av lämplighet)
  • arbetsavtal och andra eventuella åtaganden och avtal som gäller anställningsförhållandet
  • uppgifter som gäller innehållet i arbetsuppgifter, såsom befattning
  • uppgifter som gäller utvecklingen i arbetsuppgifter (bland annat uppgifter som gäller utbildning)
  • uppgifter som gäller prestationer i arbetsuppgifter (bland annat uppgifter om behörighet och språkfärdigheter)
  • foto
  • uppgifter som gäller ersättningar som betalas utifrån anställningsförhållandet (bland annat kontantlön, naturaförmåner eller andra sätt att belöna och uppgifter i anknytning till dem, beskattningsuppgifter och uppgifter som gäller arbetsgivaravgifter, resefakturor och kilometerersättningar)
  • uppgifter som gäller arbetsgivarens ansvar i anknytning till anställningsförhållandet (bland annat uppgifter om försäkring av den registrerade)
  • uppgifter som gäller företagshälsovården, såsom uppgifter om arbetstagarens hälsotillstånd, om uppgifterna har insamlats från arbetstagaren själv eller med hans eller hennes skriftliga samtycke från en annan källa och om behandlingen av uppgifter är nödvändig för utredning av lön för sjuktid eller motsvarande förmåner som gäller hälsotillståndet eller för att utreda om det finns en motiverad anledning till frånvaro från arbetet, eller om arbetstagaren uttryckligen vill att hans eller hennes arbetsförmåga utreds utifrån uppgifter som gäller hälsotillståndet
  • uppgifter som gäller fackförening, såsom medlemskap i fackförbund, om uppgifterna har insamlats med arbetstagarens samtycke och om behandlingen av uppgifter är nödvändig till exempel för betalning av fackföreningens medlemsavgift
  • uppgifter som gäller uppföljning av arbetstid och frånvaro (bland annat uppgifter från passerkontrollsystemet, sjukfrånvaro, semester och andra ledigheter eller överenskommen frånvaro)
  • uppgifter som gäller arbetsredskap (bland annat uppgifter om datorer och andra mobila terminaler som anvisats till personen samt användningen av dem, personens e-postadresser och telefonnummer samt uppgifter om passerkort och nycklar)
  • uppgifter om behörigheter som gäller arbetsuppgifter samt användarnamn och lösenord till dem
  • uppgifter som gäller avslutande av anställningsförhållande (såsom avtal om avslutande av anställningsförhållande, arbetsintyg och uppgifter som gäller pensionering)
 • Uppgifter om ändring av den registrerades ovan specificerade personuppgiftskategorier.

4 Normala källor för personuppgifter

Personuppgifter som gäller arbetstagare insamlas och uppdateras i första hand från arbetstagarna själva. Personuppgifter insamlas även från datasystem som använts för att sköta arbetstagarens anställningsförhållande och arbetsgivarens förpliktelser, såsom information som HR-programvaror producerar.

Den personuppgiftsansvarige kan även insamla personuppgifter från andra källor med den registrerades samtycke. Samtycke behövs inte om den personuppgiftsansvarige inhämtar personlig kreditinformation eller straffregisteruppgifter för att utreda personens tillförlitlighet. Den personuppgiftsansvarige meddelar personen på förhand om inhämtande av sådana uppgifter som gäller personen för utredning av tillförlitlighet.

5 Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter för att sköta uppgifter och förpliktelser som gäller arbetstagarens anställningsförhållande, såsom uppföljning av arbetstid och frånvaro, löneadministration samt åtgärder som gäller inledning, skötsel, utveckling och avslutande av anställningsförhållandet. Personuppgifter kan även behandlas för statistikrapportering och planering av den personuppgiftsansvariges verksamhet. Personuppgifter kan behandlas i ovan nämnda syften i bolag som tillhör samma koncern som den personuppgiftsansvarige.

Dessutom behandlas personuppgifter för att genomföra den personuppgiftsansvariges kundkommunikation. Kundkommunikation kan riktas till de registrerade även med hjälp av ett elektroniskt kommunikationsmedel, såsom nyhetsbrev som skickas per e-post. Personuppgifter som ges av arbetstagare kan även användas till olika slags arbetsuppgifter och för att erbjuda förmåner med allmän anknytning till arbetslivet med hjälp av ett elektroniskt kommunikationsmedel, om arbetstagaren inte har förbjudit profilering. Du har rätt att ändra de inställningar som gäller insamling av uppgifter om dig i ärendetjänsten eezy.fi.

Det berättigade intresse som uppstår utifrån anställningsförhållandet mellan den personuppgiftsansvarige och arbetstagaren samt lagstiftning som gäller skötsel av den personuppgiftsansvariges arbetsgivarskyldigheter, såsom skatte-, utsöknings- och statistiklagstiftning, utgör den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter. Samtycke från den registrerade utgör den rättsliga grunden för behandlingen av särskilda personuppgifter.

6 Utlämnanden och överföringar av personuppgifter

Personuppgifter som lagrats i ett register kan på ett sätt som gällande lagstiftning tillåter och förpliktar eller med den registrerades samtycke utlämnas till en myndighet som har en lagstadgad rätt att få uppgifter från registret, såsom skattemyndigheten eller FPA samt andra instanser som är kopplade till skötsel av ärenden som gäller anställningsförhållandet, såsom pensions- och olycksfallsförsäkringsbolag, fackförbund och den instans som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster.

Med den registrerades samtycke kan personuppgifter som är nödvändiga med tanke på anställningsförhållandet utlämnas till den personuppgiftsansvariges sådan samarbetspartner, bland annat kundföretag, för vilken arbetstagaren börjar utföra olika slags uppdrag för den personuppgiftsansvariges räkning.

Då den registrerade använder sådana nättjänster som tillhör den personuppgiftsansvarige eller ett företag som tillhör samma koncern och som förutsätter skapande av ett skärmnamn (såsom diskussionsforum), syns det skärmnamn som valts av den registrerade och som enligt den registrerades val också kan vara hans eller hennes namn, i dessa nättjänster.

Dessutom kan personuppgifter utlämnas till den registrerades sådana samarbetspartner som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och enligt den personuppgiftsansvariges anvisningar. Då har den personuppgiftsansvariges samarbetspartner ingen rätt att behandla personuppgifter för sin egen räkning.
Dessutom kan en arbetssökandes personuppgifter med den registrerades samtycke utlämnas till företag som tillhör Eezy-koncernen i syften som främjar sysselsättning.

Uppgifter överförs i regel inte utanför Europeiska unionens medlemsstaters område eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte är nödvändigt för syftena med behandlingen av personuppgifter eller det tekniska genomförandet av behandlingen av uppgifter, varvid kraven i dataskyddsförordningen följs vid överföringen av uppgifter.

7 Skydd av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige har tillgång till ändamålsenliga tekniska och administrativa dataskyddsåtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter. Personuppgifter lagras både i elektroniska databaser och material som upprätthålls manuellt. Databaser som behandlas elektroniskt är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska medel som är allmänt godkända inom dataskyddsområdet. Material som upprätthålls och behandlas manuellt ligger i utrymmen dit obehöriga inte äger tillträde.

Endast de separat definierade och specificerade personer, vars uppgifter förutsätter behandling av personuppgifter som lagrats i registret, har tillträde till personuppgifterna. Dessa personer har tillträde till systemet med personliga inloggningsuppgifter till den personuppgiftsansvariges interna nät, och alla har ingått ett särskilt användarnamn- och sekretessavtal om användningen och avslöjandet av inloggningsuppgifter.

8 Tid för lagring av personuppgifter

Arbetstagarens personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som definieras i denna dataskyddsbeskrivning, emellertid i högst tio år efter att anställningsförhållandet har upphört. Lagringstiden på tio år utgår från tider för väckande av talan som tillämpas på anställningssituationer, såsom skyldigheten att ge arbetstagaren ett arbetsintyg enligt arbetsavtalslagen.

9 Arbetstagarens rättigheter

Som registrerad har arbetstagaren följande rättigheter som tryggas av dataskyddslagstiftningen:

 1. Arbetstagaren har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter som rör den registrerade. Begäran om rättelse av personuppgifter ska specificeras så att det är enkelt att observera och rätta ett fel i personuppgifterna.
 2. Arbetstagaren har rätt att begära radering av personuppgifter inom ramen för och enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.
 3. Arbetstagaren har rätt att begära begränsning av samt invända mot behandling av personuppgifter inom ramen för och enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.
 4. Arbetstagaren har rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat, dvs. att få personuppgifter om sig själv i ett strukturerat och allmänt använt format, och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig inom ramen för och enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.
 5. Arbetstagaren har rätt att hos den nationella dataskyddsmyndigheten (i Finland dataskyddsombudet) eller en annan dataskyddsmyndighet i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämna in ett klagomål, om arbetstagaren anser att de lagstadgade rättigheter som gäller behandlingen av hans eller hens personuppgifter har kränkts.

Tillämpning av ovan nämnda rättigheter i punkterna 1–3 lyckas vad gäller uppgifter som gäller arbetstagarens jobbsökning samt delvis vad gäller uppgifter i anknytning till arbetet (till exempel löneuträkningar och arbetsavtal som undertecknats elektroniskt) med hjälp av personliga inloggningsuppgifter i ärendetjänsten eezy.fi, där det är möjligt att genom inloggning se, ändra, spara och överföra egna uppgifter. Om ovan nämnda åtgärder inte är möjliga på grund av ett tekniskt fel eller någon annan orsak, ska begäran om rättelse av personuppgifter specificeras så att det är enkelt för Eezy att observera och rätta ett fel i personuppgifterna.

Arbetstagaren kan sända begäranden som gäller utövandet av sina ovan nämnda rättigheter till den kontaktperson som svarar för dataskyddsärenden.

10 Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Den personuppgiftsansvarige utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela detta i sina tjänster och på sin webbplats på adressen https://www.eezy.fi/se/tietosuoja-ja-kayttoehdot. Ändringarna kan utgå från en ändring av lagstiftningen. Den personuppgiftsansvarige rekommenderar att arbetstagarna regelbundet och emellanåt på nytt läser dataskyddsbeskrivningens innehåll.