Etusivu » Sijoittajille » Yhtiökokous » Yhtiökokous 04/2021

Yhtiökokous 04/2021

Eezy Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2021 päätökset

Eezy Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2021 kello 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki. Yhtiökokous järjestettiin niin sanotun väliaikaisen lain nojalla siten, että yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Linkki: Yhtiökokouksen 13.4.2021 pöytäkirja

Päätökset

Yhtiökokous hyväksyi kaikki kokouskutsuun sisältyneet ehdotukset.

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2020 vahvistettiin. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2020. Toimielinten palkitsemisraportti hyväksyttiin.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2020 osinkoa jaetaan enintään 0,15 euroa osakkeelta kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä jaetaan suoraan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja toinen erä hallituksen mahdollisella päätöksellä hallitukselle annetun valtuutuksen perusteella.

 • Osingon ensimmäinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osingot maksetaan 22.4.2021.
 • Hallitus valtuutettiin päättämään osingon toisen erän jakamisesta yhdessä erässä siten, että jaettavan osingon määrä on enintään 0,05 euroa osakkeelta. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopullisen täsmäytys- ja maksupäivän.

Hallituksen päätöksen perusteella mahdollisesti jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jäseniksi valittiin Tapio Pajuharju, Kati Hagros, Liisa Harjula, Timo Laine, Timo Mänty, Paul-Petteri Savolainen, Jarno Suominen ja Mika Uotila.

Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin Tapio Pajuharju jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Tarkastusvaliokunnassa jatkavat Liisa Harjula (pj), Jarno Suominen ja Kati Hagros.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja
 • kaikille muille hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa kullekin.

Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta.

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

 1. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 400 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 2. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
 3. Osakkeet hankitaan käyttämällä yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 4. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.
 5. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

 1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 800 000 kappaletta, mikä vastaa noin 19,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 2. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
 3. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.
 4. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 200 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden vuoksi todetaan, että kyseinen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä alakohdassa 1 mainittuun antivaltuutuksen kokonaismäärään.
 5. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
 6. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut osakeantivaltuutukset.
 7. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

KUTSUMATERIAALI

Eezy Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.4.2021 kello 10.00 alkaen. Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua kokoukseen kokouspaikalla, vaan osallistuminen tapahtuu ennakkoon tässä kutsussa esitetyn mukaisesti.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys 23.3.2021 klo 12.00 – 6.4.2021 klo 16.00 välisenä aikana alla olevan linkin kautta tai alla esitetyn ohjeistuksen mukaisesti.

Linkki: Toimitusjohtajan videoesitys

________________________________________________________________________________________________

Kutsu Eezy Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.4.2021

Eezy Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.4.2021 kello 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki. Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua kokoukseen kokouspaikalla, vaan osallistuminen tapahtuu ennakkoon tässä kutsussa esitetyn mukaisesti.

Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä (ns. väliaikainen laki), säännöksiä noudattaen. Yhtiön hallitus on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun kohdasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville.

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla. Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, muu johto tai tilintarkastaja eivät ole läsnä kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä.

Toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro lisätään yhtiön internetsivuille viimeistään kokouspäivänä.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat NoHo Partners Oyj, Sentica Buyout V Ky sekä Meissa-Capital Oy, jotka kokouskutsun päivänä edustavat yhteensä yli 67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä, yhtiökokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Pauliina Tenhunen.

Mikäli Pauliina Tenhusella ei painavasta syystä ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

 1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Teresa Kauppila.

Mikäli Teresa Kauppilalla ei painavasta syystä ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

 1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 17.3.2021 julkistama taloudellinen katsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonjaosta päättäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan enintään 0,15 euroa osakkeelta kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä jaetaan suoraan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja toinen erä hallituksen mahdollisella päätöksellä hallitukselle annettavan valtuutuksen perusteella.

Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että tämän erän osingot maksetaan 22.4.2021.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään osingon toisen erän jakamisesta yhdessä erässä siten, että jaettavan osingon määrä on enintään 0,05 euroa osakkeelta. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopullisen täsmäytys- ja maksupäivän.

Hallituksen päätöksen perusteella mahdollisesti jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 1. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 17.3.2021 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä yli 67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2020 tekemän päätöksen mukaisina. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja
 • kaikille muille hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa kullekin.

Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta.

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti.]

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä yli 67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä yli 67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen Tapio Pajuharju, Kati Hagros, Liisa Harjula, Timo Laine, Timo Mänty, Paul-Petteri Savolainen, Jarno Suominen ja Mika Uotila.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

 1. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 400 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 2. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
 3. Osakkeet hankitaan käyttämällä yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 4. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.
 5. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.
 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

 1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 800 000 kappaletta, mikä vastaa noin 19,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 2. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
 3. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.
 4. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 200 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden vuoksi todetaan, että kyseinen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä alakohdassa 1 mainittuun antivaltuutuksen kokonaismäärään.
 5. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
 6. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut osakeantivaltuutukset.
 7. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.
 1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Eezy Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.eezy.fi/yhtiokokous-04-2021/

Eezy Oyj:n taloudellinen katsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 sekä yhtiön toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotuksista ja muista edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 27.4.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon.

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla.

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2021 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 23.3.2021 klo 12.00, kun jäljempänä kohdassa 5. esitetty määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon viimeistään 6.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Eezy Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 23.3.2021 klo 12.00 – 6.4.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://sijoittajat.eezy.fi/yhtiokokous-04-2021/

Henkilöomistajien tapauksessa sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen internetsivujen kautta edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Vahva sähköinen tunnistautuminen tapahtuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien tapauksessa sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut pyydetyt tiedot.

b. Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivulla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Eezy Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyslomake sekä äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.eezy.fi/yhtiokokous-04-2021/ viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa 23.3.2021.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon henkilökohtaisesti, pyydetään käyttämään yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan asianajaja Teresa Kauppila Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Yhtiön tarjoaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien toimittamisesta aiheutuvia kustannuksia. Lisätietoja yhtiön tarjoamasta asiamiehestä on saatavilla osoitteesta www.castren.fi/fi/ihmiset/teresa-kauppila/.

Osakkeenomistaja saa halutessaan nimetä myös muun asiamiehen. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjamalli äänestysohjeineen on saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://sijoittajat.eezy.fi/yhtiokokous-04-2021/ viimeistään 23.3.2021. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@eezy.fi. Vaihtoehtoisesti valtakirjan voi toimittaa postitse osoitteeseen Eezy Oyj, Aino Nylander, Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki. Valtakirjat on toimitettava ennen ilmoittautumisajan päättymistä 6.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjan toimittaminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan valtakirjasta ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Yhtiön tarjoamalle asiamiehelle osoitetun, äänestysohjeet sisältävän valtakirjan toimittaminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan sekä ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen että ennakkoäänestämiseksi, kunhan valtakirjasta ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ja osakkeenomistajan äänestysohjeet.

 1. Muut ohjeet / tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@eezy.fi 22.3.2021 klo 16.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa edellyttäen, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja että osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.eezy.fi/yhtiokokous-04-2021/ viimeistään 23.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 26.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@eezy.fi tai postitse osoitteeseen Eezy Oyj, Aino Nylander, Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.eezy.fi/yhtiokokous-04-2021/ viimeistään 31.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Eezy Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 17.3.2021 yhteensä 24.849.375 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Helsingissä 17.3.2021

EEZY OYJ

Hallitus


Liitteet

Yhtiökokouskutsu
Tilinpäätös 2020
Palkitsemisraportti 2020
Tietosuojaseloste

Valtakirjamalli ja ennakkoäänestyslomake:

Valtakirjamalli
Ennakkoäänestyslomake